ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,683,979
THẾ GIỚI QUAN HUYỀN THOẠI CỦA NGƯỜI VIỆT CỔ
LEGENDARY WORLDVIEW OF THE ANCIENT VIETNAMESE PEOPLE
 Tác giả: Đinh Thị Phượng*
Đăng tại: Vol. 17, No. 2, 2019; Trang: 41-44
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Thế giới quan huyền thoại của người Việt cổ được hiện lên trong hệ thống truyện thần thoại và truyền thuyết tiêu biểu giai đoạn văn hóa Đông Sơn. Tri thức và niềm tin là những yếu tố cơ bản nhất để người Việt cổ hình thành những quan niệm giải thích về hiện tượng tự nhiên như mưa, gió, sấm, chớp v.v, giải thích về sự hình thành các giống loài, con người và xây dựng hệ giá trị điều chỉnh hành vi con người như lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Thế giới quan huyền thoại mộc mạc, chất phác đó chủ yếu vịn vào sức mạnh siêu nhiên của hệ thống thần linh, có phẩm chất như con người, có nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ cuộc sống của cộng đồng người; gửi gắm thông điệp cho thế hệ mai sau về ước mong xây dựng cuộc sống no đủ về vật chất, hạnh phúc, sống hài hòa với tự nhiên, xây dựng và phát triển nét đẹp trong đời sống tinh thần của dân tộc.
Từ khóa: Thế giới quan; Huyền thoại; Thần thoại; người Việt cổ; Truyền thuyết
Abstract:
.The legendary world view of ancient Vietnamese people is shown. in the system of typical myths and legends representing Dong Son cultural period.The worldview with knowledge and belief as two main components plays an important role in human life. In legends and myths,, the ancient Vietnamese people have portrayed the vivid, authentic picture of their life to explain the formation of the universe, species and people as well as the phenomena of nature, and develop a system of values that orient and regulate human behavior including patriotism,and national pride This is a mythical, rustic worldview based on supernatural strength of god systems that have the same quality as humans, and is responsible for fighting and protecting the liife of the community; sending a message to the future generation about the desire to build a life full of material and mental values, to live in harmony with nature, to build and develop beauty in the spiritual life of the nation.
Key words: Worldview; Legend; Myths; The ancient Vietnamese; Myth;
Tài liệu tham khảo:
[1] Doãn Chính, Lịch sử tư tưởng Triết học Việt Nam thời kỳ dựng nước đến đầu thế kỷ XX, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.
[2]. Hội đồng Trung ương, Triết học Mác – Lênin, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.
[3]. Lã Duy Lan, Truyền thuyết Việt Nam, Tập 1, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2001.
[4]. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, trên trang http://dangcongsan.vn (Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2018)
[5]. Doãn Quốc Sỹ, Thần thoại (Việt Nam – Trung Hoa), Quyển 3, Nxb Sáng tạo, Sài Gòn, 1970.
[6] Từ điển triết học, Nxb. Tiến bộ Mát- xcơ – va, 1986.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,683,979