ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,684,271
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NÔNG DÂN THAM GIA MÔ HÌNH SẢN XUẤT VÀ THU MUA LÚA QUA HỢP ĐỒNG: TRƯỜNG HỢP MÔ HÌNH CỦA CÔNG TY LỘC TRỜI
DETERMINANTS OF RICE FARMERS’ PARTICIPATION IN CONTRACT FARMING: A CASE OF CONTRACT SCHEME LED BY LOC TROI FIRM
 Tác giả: Trần Quốc Nhân*
Đăng tại: Vol. 17, No. 2, 2019; Trang: 21-25
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia sản xuất và thu mua lúa qua hợp đồng của nông dân với công ty Lộc Trời. Số liệu sử dụng cho nghiên cứu được thu thập từ 110 hộ nông sản xuất lúa, trong đó 58 hộ có tham gia thực hiện hợp đồng với công ty và 52 hộ sản xuất tự do. Nguyên cứu được thực hiện tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vào năm 2016. Phương pháp kiểm định t-test và mô hình hồi qui nhị phân (probit) được áp dụng để phân tích số liệu thu thập được. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu chủ hộ có trình độ càng cao và kinh nghiệm sản xuất lúa càng nhiều sẽ có xu hướng ít tham gia hợp đồng. Trong khi đó nếu nông hộ có sở hữu ghe và có tham gia vào các tổ chức nông dân thì sẽ tăng khả năng tham gia hợp đồng.
Từ khóa: hợp đồng sản xuất; lúa; sự tham gia; yếu tố
Abstract:
This study aims at examining determinants of farmers’ participation in rice contract farming led by Loc Troi firm. Data used for this study was gathered from 110 rice growers, consisting of 58 contract farmers and 52 independent farmers. The household survey was conducted in Vinh Binh commune, Chau Thanh district, An Giang province in September 2016. The Student’s t-test for mean value comparison and a probit regression were applied to data analysis. The findings susgest that a household head with higher level of education and longer experience in rice farming is unlikely to participate in the contract scheme. Yet a household owning a boat and a household being a membership of farmers’ organization are more likely to engage in contract farming.
Key words: production contract;rice; participation; determinant;
Tài liệu tham khảo:
1. Arumugam, N., Arshad, F.M., Chiew, E., Mohamed, Z., “Determinants of fresh fruits and vegetables farmers’ participation in contract farming in Peninsular Malaysia”, International Journal of Agricultural Management & Development, 1(2): 65-71, 2011
2. Bellemare, M.F. “As you sow, so shall you reap: the welfare impacts of contract farming?” World Developmen, 40(7): 1418-1434, 2012
3. Bolwig, S. Gibbon, P., Jones, S., “The economics of smallholder organic contract farming in tropical Africa”, World Development, 37(6):1094-1104, 2009.
4. Eaton, C., A.W. Shepherd, “Contract farming: Partnerships for growth”, FAO agricultural services bulletin 145, Rome, 2001
5. Johnson, J., Morehart, M., Perry, J., Banker D., “Farmers’ use of marketing and production contracts”. Agricultural Economic Report No. 747. Economics Research Service, USDA, 1996
6. La nguyễn Thùy Dung và Mai Văn Nam, “Phân tích hiệu quả tài chính của hộ sản xuất lúa theo mô hình liên kết với doanh nghiệp ở tỉnh An Giang”, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Cần Thơ, 36(D): 92-100, 2015.
7. Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Ngọc Vàng,“Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất lúa ở An Giang”, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Cần Thơ, 23b:86-193, 2012.
8. Maertens, M., Velde, K.V., “Contract farming in staple food chains: the case of rice in Benin”, World Development, 95: 73-87, 2017.
9. Minot, N. & Sawyer, B., “Contract farming in developing countries: theory, practice and policy implications” In: Devaux, André; Toreto, Máximo; Donovan, Jason; Horton, Douglas, eds., Innovation for inclusive value-chain development: Successes and Challenges”, International Food Policy Research, Washington, D.C, 2016.
10. Minot, N., “Contract farming and its effect on small farmers in less-developed countries”, Working Paper No. 31, Michigan State University, U.S, pp.86, 1986.
11. Mishra, A.K, A. Kumar, P.K. Joshi & D'Souza A., “Impact of contract farming on yield, cost and profitability in low-value crop: evidence from a low-income country”, The Australian J. of Agricultural and Resource Economics, 62(4):1-19, 2018.
12. Miyata, S., Minot, N., Hu, D., “Impact of contract farming on income: Linking small farmers, packers, and supermarkets in China”, World Development, 37(11): 1781-1790, 2009.
13. Nhan, T.Q. and Yutaka, T., “Current status and problems of rice contract farming enforcement in Mekong delta, Vietnam”, Agricultural Marketing Journal of Japan, 26(1): 43-50, 2017.
14. Oanh, L.T.K., Nga, B.T., Lebailly, P., “Tea production between contract and noncontract farmers in Phu Tho province, Vietnam”, Scholars Journal of. Agricultural and Veternary Sciences, 3(2): 117-122, 2016.
15. Reardon, T., Barrett. C.B., Bergeue, J.A., Swinnen, J.F.M., “Agrifood industry transformation and small farmers in developing countries”, World Development, 37(11: 1717-1727, 2009.
16. Saenger, C., Qaim, M., Torero, M., Viceisza, A., “Contract farming and smallholder incentives to produce high quality: experimental evidence from the Vietnamese dairy sector”, Agricultural Economics, 44: 297-308, 2013.
17. Singh, S., “Contract Farming for agricultural Diversification in India Punjab: A study of Performance and Problems”, Indian Journal of Agricultural Economics, 55(3): 283-294, 2000.
18. Swinnen, J.F.M., Maertens, M., “Globalization, privatization and vertical coordination in food value chains in developing and transition countries. Agricultural Economics, 37: 89-102, 2007.
19. Trần Minh Vĩnh và Phạm Vân Đình, “Một số giải pháp phát triển hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa gạo ở tỉnh Đồng Tháp”, Tạp chí Khoa học & Phát triển, 12(6): 844-852, 2014.
20. Tuan, N.P., “Contract farming and its impact on income and livelihoods for small-scale farmers: case study in Vietnam”, J. Agribusiness and Rural Development, 4(26): 147-166, 2012.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,684,271