ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,489
PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU SÓNG HÀI TỪ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ TẢI PHI TUYẾN
THE METHOD FOR REDUCTION OF HARMONICS FROM SOLAR POWER AND NONLINEAR LOAD
 Tác giả: Đoàn Đức Tùng*, Nguyễn Minh Nhất
Đăng tại: Vol. 17, No. 5, 2019; Trang: 51-56
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Hiện nay, từ những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực điện tử công suất, các tải phi tuyến hoặc nguồn điện sử dụng phương pháp nghịch lưu trực tiếp từ dòng điện như năng lượng mặt trời làm cho lưới bị bị ảnh hưởng bởi sóng hài nhiều hơn. Nghiên cứu này áp dụng các bộ lọc tích cực nối tiếp và song song dựa trên lý thuyết công suất tức thời để giảm thiểu sóng hài từ các tải phi tuyến và nguồn điện mặt trời trong cùng một hệ thống điện. Kết quả cho thấy, tổng độ méo sóng hài của mạng phân phối (THD) khi sử dụng cả hai bộ lọc đã giảm từ 6,39% xuống 0,74% và tổng độ méo sóng hài trong tải tuyến tính giảm từ 5,31% xuống 0,5%, các chỉ số biến dạng sóng hài sau khi sử dụng bộ lọc thấp hơn so với tiêu chuẩn IEEE 519.
Từ khóa: Sóng hài; Tổng độ méo dạng sóng hài; Bộ lọc tích cực; Lý thuyết công suất tức thời; Điện mặt trời.
Abstract:
Currently, advances in semiconductor technology have led to significant changes in power electronics, nonlinear loads or sources using the inverse method from direct current such as solar power that makes the grid affected by more harmonics. This study applies shunt and series active filters based on instantaneous power theory to minimize harmonics from nonlinear and solar systems in the same electrical system. The results show that the total harmonic distortion of the distribution network (THD) when using both filters has decreased from 6,39% to 0,74% and the total harmonic distortion in linear load has decreased from 5,31% to 0,50%, and harmonic distortion index after using the filter is lower than standard Std 519.
Key words: Harmonics; THD; Active filter; p-q theory; Solar electricity.
Tài liệu tham khảo:
[1] V. Blasko and V. Kaura, “A new mathematical model and control of a three-phase AC–DC voltage source converter,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 12, no. 1, pp. 116–123, Jan. 1997.
[2] S. B. Kjaer, J. K. Pedersen, and F. Blaabjerg, “A review of single-phase grid-connected inverters for photovoltaic modules,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 41, no. 5, pp. 1292–1306, Sep./Oct. 2005.
[3] M. Liserre, R. Teodorescu, and F. Blaabjerg, “Stability of photovoltaic and wind turbine grid-connected inverters for a large set of grid impedance values,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 21, no. 1, pp. 263–272, Jan. 2006.
[4] Y. Du, D. D. C. Lu, G. James, and D. J. Cornforth, “Modeling and analysis of current harmonic distortion from grid connected PV inverters under different operating conditions,” Solar Energy, vol. 94, pp. 182–194, Aug. 2013.
[5] L. L. Fan, S. Yuvarajan, and R. Kavasseri, “Harmonic analysis of a DFIG for a wind energy conversion system,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 25, no. 1, pp. 181–190, Mar. 2010.
[6] S. A. Papathanassiou and M. P. Papadopoulos, “Harmonic analysis in a power system with wind generation,” IEEE Trans. Power Del., vol. 21, no. 4, pp. 2006–2016, Oct. 2006.
[7] R. R. Fan, T. Y. Tan, Y. P. Gao, and H. Chang, “Research on the model of electric vehicle charging device based on PSCAD,” Energy Power Eng., vol. 5, no. 4B, pp. 1372–1376, Jul. 2013.
[8] Salem Saidi, Sahbi Marrouchi, Rabeh Abbassi, and Souad Chebbi, “3-Phase Series Active Filter: Application for the Protection of Sensitive Loads Against Voltage Disturbances” IEEE Trans, 15th International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD), pp. 727-730, Mar.2018.
[9] Y. W. Li, “Control and resonance damping of voltage source and current source converters with LC Filters,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 5, pp. 1511–1521, May 2009.
[10] Haitao Hu, Qingxin Shi, Zhengyou He, Jinwei He, and Shibin Gao, “Potential Harmonic Resonance Impacts of PV Inverter Filters on Distribution Systems”, IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 6, pp. 151–161, Jan. 2015.
[11] Sachin Devassy, Bhim Singh, “Control of solar energy integrated active power filter in weak grid system”, IEEE 7th International Conference on Power Systems (ICPS), pp. 575–578, Dec. 2017.
[12] P. Salmeron and S. Litran, “Improvement of the Electric Power Quality Using Series Active and Shunt Passive Filters,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, no. 2, pp. 1058-1067, 2010.
[13] Mohamed J. M. A. Rasul, H. V. Khang, Mohan Kolhe, “Harmonic mitigation of a grid-connected photovoltaic system using shunt active filter”, IEEE 20th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), pp. 1–5, Aug. 2017.
[14] Wajahat Ullah Khan Tareen, Saad Mekhielf, “Three-Phase Transformerless Shunt Active Power Filter With Reduced Switch Count for Harmonic Compensation in Grid-Connected Applications”, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 33, no. 6, pp. 4868–4881, Jun. 2018.
[15] Bui Quoc Khanh, Nguyen Kim Anh, “An Active Filters Design for The Reduction of Current Harmonic and the Compensation of Reactive Power for Induction Melting Furnace Power”, Journal of Science and Technology of DaNang University, volume 4(33), pp. 36–41, 2009.
[16] Hirofumi Akagi, “Active Harmonic Filters”, IEEE Trans., vol. 93, no. 12, pp. 2128–2141,2006.
[17] Ph.D Surya Santoso, Mark F. McGranaghan, Roger C. Dugan, H. Wayne Beaty, “Electrical Power Systems Quality”, McGraw-Hill Education, England, 2012.
[18] Doan Duc Tung, Nguyen Minh Nhat, “Reduction of harmonic from solar power through the employment of dual instantaneous power theory based filter”, Journal of Science and Technology of DaNang University, Volume 11 (132), p.92-96, 2018.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,489