ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,304,060
MÔ PHỎNG SỐ MỘT HỆ THỐNG MÁY CÓ CÁC CHI TIẾT QUAY ĐƠN GIẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
NUMERICAL SIMULATION OF A SIMPLE ROTATING MACHINERY USING FINITE ELEMENT METHOD
 Tác giả: Đặng Phước Vinh*, Hoài Nam Lê
Đăng tại: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 5-9
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Máy gồm các chi tiết quay (gọi tắt là máy quay) là một hệ cơ học đơn giản bao gồm động cơ, trục truyền và các gỗi đỡ. Việc mô hình hóa hệ thống máy quay bằng phương pháp phần tử hữu hạn để xác định các thông số động lực học như tần số riêng, các chế độ dao động, hệ số độ cứng, độ giảm chấn, độ võng của trục… là bước khá quan trọng và phải được chú ý trong suốt quá trình thiết kế và chế tạo của bất kỳ một máy quay. Trong bài báo này, tác giả đề xuất một mô hình toán học cho một máy quay đơn giản để tính toán các thông số động lực học bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Phần mềm Matlab sẽ được sử dụng để thực hiện tính toán các mô hình toán học. Các chế độ dao động của trục, tần số riêng của hệ thống, độ võng của trục ở chế độ tĩnh… sẽ được trình bày và thảo luận ở bài báo này.
Từ khóa: Máy quay; phần tử hữu hạn; Matlab; thông số động lực học
Abstract:
Rotating machines are simple models including motor, shaft and bearings. The modeling of rotating machines using finite element method to evaluate the dynamic characteristics such as natural frequency, mode shapes, stiffness and damping coefficients and shaft’s static deflection… is quite important and must be paid attention to during the design and fabrication of any rotating machine. In this paper, authors propose a mathematical model for a simple rotating machine to identify the dynamic characteristics based on the finite element method..Matlab is used for the simulation. Results of natural frequencies, mode shapes as well as shaft’s static deflection are discussed and presented here
Key words: rotating machinery; finite element; Matlab; dynamic characteristics
Tài liệu tham khảo:
[1] S Chatterton, P Pennacchi, PV Dang, A Vania, “A test rig for evaluating tilting–pad journal bearing characteristics”, Mechanisms and Machine Science, Vol. 21, Springer, 2014, pp. 921-930.
[2] PV Dang, S Chatterton, P Pennacchi, A Vania, F Cangioli. “Eccentricity measurements on a five-pad tilting pad journal bearing”, Proceedings of the 14th IFToMM World Congress, Taipei, Taiwan, 2015, pp. 496-502.
[3] PV Dang, S Chatterton, P Pennacchi, A Vania, “Effect of the load direction on non-nominal five-pad tilting-pad journal bearings”, Tribology International, Vol. 98, Elsevier, 2016, pp. 97-211.
[4] GD Jiang, H Hu, W Xu, ZW Jin, YB Xie, “Identification of oil film coefficients of large journal bearings on a full scale journal bearing test rig”, Tribology International, Vol. 30(11), Elsevier, 1997, pp. 789-793.
[5] ZL Qiu, AK Tieu, “Identification of sixteen force coefficients of two journal bearings from impulse responses”, Wear, Vol. 212, Elsevier,1997, pp. 206-212.
[6] H Zhou, S Zhao, H Xu, J Zhu, “An experimental study on oil-film dynamic coefficients. Tribology International, Vol. 37, Elsevier, 2004, pp. 245-253.
[7] W Dmochowski, “Dynamic properties of tilting-pad journal bearings: experimental and theoretical investigation of frequency effects due to pivot flexibility”, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 129, ASME Transaction, 2017, pp. 865-869.
[8] Đặng Phước Vinh, Trần Phước Thanh, “Bàn thí nghiệm cỡ nhỏ để xác định các thông số động học của máy quay”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 7 (Số 128), Đại học Đà Nẵng, 2018, trang 71-74.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,304,060