ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,333
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT HYDROXYAPATITE TỪ XƯƠNG BÒ
STUDY ON PRODUCTION OF HYDROXYAPATITE FROM BOVINE BONE
 Tác giả: Hồ Quốc Phong*, Nguyễn Đình Duy, Huỳnh Liên Hương, Nguyễn Văn Đạt
Đăng tại: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 19-24
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm sản xuất hydroxyapatite (HA) từ nguồn phụ phẩm xương bò. Sau khi tiền xử lý trong dung dịch NaOH loãng, xương bò cắt nhỏ và nung ở nhiệt độ cao trong 6 giờ nhằm loại bỏ các thành phần hữu cơ. Mẫu sau đó được tiến hành nghiền bằng máy nghiền bi để tạo thành bột xương bò (BXB) nguyên liệu. BXB sau đó được phản ứng với dung dịch H3PO4 để chuyển hóa thành HA. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đế sự hình thành HA như nồng độ H3PO4, nhiệt độ phản ứng, pH dung dịch, thời gian nung và nhiệt độ nung HA được thực hiện. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng có thể sản xuất HA dạng hình cầu bất đối xứng với kích thước tinh thể dưới 100 nm, độ tinh thể 98,3% khi phản ứng chuyển hóa BXB được thực hiện ở điều kiện H3PO4 0,035 M, nhiệt độ phản ứng 90 ºC, pH 11 và nung ở 900 ºC trong thời gian 4 giờ.
Từ khóa: xương bò; hydroxyapatite; vật liệu tương hợp sinh học; vật liệu y sinh; kỹ thuật tế bào
Abstract:
This study is conducted to produce hydroxyapatite (HA) from bovine bone. After pretreatment in dilute NaOH solution, the bovine bone is calcinated at 900 °C in 6 hours to burn all organic compounds. The sample is then grinded by ball mill machine to obtain powder of bovine bone. The powder is used to react with H3PO4 solution to produce HA. Some important factors affecting HA formation such as concentration of H3PO4, reaction temperature, pH value, calcinating time and temperature are investigated. Experimental results show that HA particles with crystal size less than 100 nm, 98.3% of crystallinity could be produced when reaction is carried out in the condition of H3PO4 0.035 M, reaction temperature 90 ºC, pH 11 and calcinating at 900 ºC in 4 hours
Key words: bovine bone; hydroxyapatite; biocompatible materials; biomedical materials; tissue engineering
Tài liệu tham khảo:
1. Ferraz, M., F. Monteiro, and C. Manuel, "Hydroxyapatite nanoparticles: a review of preparation methodologies", Journal of Applied Biomaterials and Biomechanics. 2(2)2004: p. 74-80.
2. Kokubo, T. and H. Takadama, "How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity?", Biomaterials. 27(15)2006: p. 2907-2915.
3. Chen, L., et al., "The role of surface charge on the uptake and biocompatibility of hydroxyapatite nanoparticles with osteoblast cells", Nanotechnology. 22(10)2011: p. 105708.
4. O'Hare, P., et al., "Biological responses to hydroxyapatite surfaces deposited via a co-incident microblasting technique", Biomaterials. 31(3)2010: p. 515-522.
5. Dorozhkin, S.V., "Calcium orthophosphates as bioceramics: state of the art", Journal of Functional Biomaterials. 1(1)2010: p. 22-107.
6. Seol, Y.-J., et al., "Fabrication of a hydroxyapatite scaffold for bone tissue regeneration using microstereolithography and molding technology", Microelectronic Engineering. 86(4)2009: p. 1443-1446.
7. Dent, C. and I. Davies, "Calcium metabolism in bone disease: effects of treatment with microcrystalline calcium hydroxyapatite compound and dihydrotachysterol", Journal of the Royal Society of Medicine. 73(11)1980: p. 780-785.
8. Wang, Y., L. Liu, and S. Guo, "Characterization of biodegradable and cytocompatible nano-hydroxyapatite/polycaprolactone porous scaffolds in degradation in vitro", Polymer Degradation and Stability. 95(2)2010: p. 207-213.
9. Wang, X., et al., "Development of biomimetic nano-hydroxyapatite/poly (hexamethylene adipamide) composites", Biomaterials. 23(24)2002: p. 4787-4791.
10. Jungbauer, A., et al., "Performance and characterization of a nanophased porous hydroxyapatite for protein chromatography", Biotechnology and bioengineering. 87(3)2004: p. 364-375.
11. Hashimoto, Y., T. Taki, and T. Sato, "Sorption of dissolved lead from shooting range soils using hydroxyapatite amendments synthesized from industrial byproducts as affected by varying pH conditions", Journal of environmental management. 90(5)2009: p. 1782-1789.
12. Sadat-Shojai, M., et al., "Synthesis methods for nanosized hydroxyapatite with diverse structures", Acta Biomater. 9(8)2013: p. 7591-621.
13. Gergely, G., et al., "Preparation and characterization of hydroxyapatite from eggshell", Ceramics International. 36(2)2010: p. 803-806.
14. Vecchio, K.S., et al., "Conversion of bulk seashells to biocompatible hydroxyapatite for bone implants", Acta biomaterialia. 3(6)2007: p. 910-918.
15. Venkatesan, J. and S.K. Kim, "Effect of temperature on isolation and characterization of hydroxyapatite from tuna (Thunnus obesus) bone", Materials. 3(10)2010: p. 4761-4772.
16. Pap, L., et al., "Brief notes on previous and recent results of thermoanalytical research of bone", Acta GGM Debrecina Geol. Geomorph. Phys. Geogr. Ser. DEBRECEN. 32008: p. 15-22.
17. Vorokh, A.S., "Scherrer formula: estimation of error in determining small nanoparticle size", Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. 9(3)2018: p. 364-369.
18. Bahrololooma, M.E., et al., "Characterisation of natural hydroxyapatite extracted from bovine cortical bone ash", Journal of Ceramic Processing Research. 10(2)2009: p. 129-138.
19. Liao, C.-J., et al., "Thermal decomposition and reconstitution of hydroxyapatite in air atmosphere", Biomaterials. 20(19)1999: p. 1807-1813.
20. Rhee, S.H., et al., "Effect of heat-treatment temperature on the osteoconductivity of the apatite derived from bovine bone", Key Engineering Materials. 309-3112006: p. 41-44.
21. Zhou, J., et al., "Temperature Effect on Hydroxyapatite Preparation by Co-precipitation Method under Carbamide Influence", MATEC Web of Conferences. 26(01007)2015: p. 1-5.
22. Wijesinghe, W., et al., "Facile synthesis of both needle-like and spherical hydroxyapatite nanoparticles: Effect of synthetic temperature and calcination on morphology, crystallite size and crystallinity", Materials Science and Engineering: C. 422014: p. 83-90.
23. Wang, P., et al., "Effects of synthesis conditions on the morphology of hydroxyapatite nanoparticles produced by wet chemical process", Powder Technology. 203(2)2010: p. 315-321.
24. Liu, J., et al., "The influence of pH and temperature on the morphology of hydroxyapatite synthesized by hydrothermal method", Ceramics international. 29(6)2003: p. 629-633.
25. Sung, Y.-M., J.-C. Lee, and J.-W. Yang, "Crystallization and sintering characteristics of chemically precipitated hydroxyapatite nanopowder", Journal of Crystal Growth. 262(1)2004: p. 467-472.
26. Dagmara Malina*, K.B., Agnieszka Sobczak-Kupiec, "Studies on sintering process of synthetic hydroxyapatite", Acta biochimica Polonica 60(4)2013: p. 851-855.
27. Aminatun, S., YM Penga, Istifarah, and R Apsari, "The Effect of Sintering Process on the Characteristics of Hydroxyapatite from Cuttlefish Bone (Sepia Sp.)", Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 4(4)2013: p. 1431-1442.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,333