ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,519
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM BƠM NHIỆT CẤP NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH MỚI R32 Ở ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON HOT WATER HEAT PUMP USING NEW REFRIGERATION R32 IN CLIMATED CONDITIONS OF HO CHI MINH CITY
 Tác giả: Lê Minh Nhựt*, Trần Quang Danh
Đăng tại: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 25-28
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm bơm nhiệt cấp nước nóng (HPHW) sử dụng môi chất lạnh mới R32 ở điều kiện khí hậu thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống HPHW được lắp đặt tại trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM. Hệ thống này có công suất máy nén là 1 Hp, sử dụng môi chất lạnh mới R32, nhiệt độ nước nóng yêu cầu là 50 oC. Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu Tp.HCM đến hệ số COP và các thông số như áp suất ngưng tụ, áp suất bay hơi v.v được nghiên cứu đánh giá. Các thí nghiệm được thực hiện ở nhiệt độ môi trường thay đổi từ 29 oC đến 34 oC, nhiệt độ nước cấp qua dàn nóng thay đổi từ 23 oC đến 35 oC, lưu lượng nước cấp qua dàn nóng thay đổi từ 2 lít/phút đến 3,2 lít/phút. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng lưu lượng nước lớn nhất qua dàn nóng đáp ứng nhiệt độ nước nóng yêu cầu 50 oC được xác định là 2,3 lít/phút, hệ số COP của bơm nhiệt đạt được trong khoảng từ 4,12 đến 4,62.
Từ khóa: Hệ số COP; bơm nhiệt; nước nóng; môi chất lạnh R32; điều kiện khí hậu.
Abstract:
This paper presents the results of experimental investigation on the hot water heat pump (HPHW) using new refrigerant R32 in the climated condition of Ho Chi Minh City (HCMC). The HPHW was installed in the HCMC University of Technology and Education. This system has a compressor capacity of 1 Hp, using a new refrigerant R32 and the required temperature of hot water is 50 oC. The effect of Ho Chi Minh City’s climated conditions on the coefficient of performance (COP), such as condensate pressure, evaporation pressure, etc. of the HPHW pump are studied and evaluated. The experiments are carried out under the ambient temperature ranging from 29 oC to 34 oC, the initial water temperature into the condenser ranging from 23 oC to 35 oC, while the water flow rate into the condenser ranges from 2 l/min to 3,2 l/min. The experimental results show that the maximum water flow rate through the condenser of heat pump to meet the required hot water temperature of 50 oC is defined as 2,3 liters/minute for compressor with a capacity of 1 Hp, the value of the COP of hot water heat pump using new refrigerant R32 obtained ranges from 4,12 to 4,62.
Key words: coefficient of performance; heat pump; hot water; refrigerant R32; climated condition.
Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Văn Thái và Lê Minh Nhựt,. 2017. Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ nước thải đến hiệu suất của bơm nhiệt đun nước nóng WTW. Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật, số 44B(10/2017).
[2] W.Youssef, Y. T. Ge, S. A. Tassou., “Effects of latent heat storage and controls on stability and performance of a solar assisted heat pump system for domestic hot water production”, Solar Energy, Volume 150, 1 July 2017, Pages 394-407
[3] J.F. Urchueguía, M. Zacarés and et al., “Comparison between the energy performance of a ground coupled water to water heat pump system and an air to water heat pump system for heating and cooling in typical conditions of the European Mediterranean coast”, Energy conversion and management, vol 49, 2008, pp. 2917 – 2923.
[4] Y.W, Li., Wang, R.Z., et al. “Experimental performance analysis on a direct-expansion solar-assisted heat pump water heater”. Elsevier. Applied Thermal Engineering 27, 2858–2868, 2007.
[5] Fujun Ju, Xiaowei Fan, et al. “Experimental investigation on a heat pump water heater using R744/R290 mixture for domestic hot water”.International Journal of Thermal Sciences Volume 132, October 2018, Pages 1-13
[6] Ho-Saeng Leea, Hyeon-Ju Kima, Dong-gyu Kangb, Dongsoo Jungb,*., 2012. Thermodynamic performance of R32/R152a mixture for water source heat pumps. Energy 40 (2012) 100 – 106.
[7] Zhequan Jin., et al. “Annual energy performance of R744 and R410A heat pumping systems”., Thermal Engineering,Volume 117, 5 May 2017, Pages 568-576
[8] S. Taira and T. Haikawa., “Evaluation of Performance of Heat Pump System using R32 and HFO-mixed Refrigerant”, (2014). International Refrigeration and Air Conditioning Conference. Paper 1451.
[9] Nguyễn Nguyên An,. 2013. Nghiên cứu chế tạo bơm nhiệt đun nước nóng gia nhiệt. 20* NLN – 109*1/2013.
[10] Nguyễn Đức Lợi. Bơm nhiệt. NXB Giáo dục Việt Nam, 2014.
[11] Nguyễn Đức Lợi. Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh. NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2005.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,519