ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,178
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÁ HỦY CỦA THÉP TRIP DƯỚI BIẾN DẠNG UỐN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
INVESTIGATION ON FRACTURE TOUGHNESS OF TRIP STEEL UNDER BENDING DEFORMATION BY FINITE ELEMENT SIMULATION
 Tác giả: Thi Hằng Phạm*
Đăng tại: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 29-32
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Thép có chuyển biến pha (gọi tắt là thép TRIP: transformation-induced plasticity) đã được nhiều nghiên cứu công bố là loại thép có tính chất cơ học rất tốt như độ bền cao, dẻo dai tốt, dễ tạo hình do thép này có thể có chuyển biến pha từ austenite sang pha martensite trong quá trình biến dạng dẻo. Do cơ chế ảnh hưởng của quá trình chuyển biến pha khi biến dạng trong thép xảy ra rất phức tạp, việc mô phỏng máy tính bằng phương pháp phần tử hữu hạn quá trình biến dạng của thép TRIP là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này, mô hình phần tử hữu hạn 3D được xây dựng cho mẫu có vết nứt dưới biến dạng uốn để nghiên cứu tính chất phá hủy của thép TRIP. Các kết quả mô phỏng được kiểm chứng thông qua so sánh với kết quả thực nghiệm đã được công bố trong nghiên cứu trước đây. Đồng thời, tính chất phá hủy của thép ở tốc độ biến dạng thấp và ảnh hưởng của quá trình chuyển biến pha đến tính chất phá hủy được nghiên cứu và thảo luận.
Từ khóa: Thép TRIP; phần tử hữu hạn; chuyển biến martensite; tính chất phá hủy
Abstract:
- Some past studies showed that transformation-induced plasticity (TRIP) steel has excellent mechanical properties, such as high strength, good ductility and excellent formability because of strain-induced martensitic transformation (SIMT). Since the mechanism of the effect of SIMT during deformation of TRIP steel is very complicated, a finite element simulation is indispensable. In this paper, three-dimentional finite element simulation is carried out for pre-cracked specimen under bending deformation in order to investigation on fracture toughness of TRIP steel. The obtained computational results are confirmed by a comparison with experimental results of the past study. Moreover, the fracture characteristics of TRIP steel at low rate of deformation and the effect of martensitic transformation during deformation on fracture toughness are also examined and discussed
Key words: TRIP steel; finite element simulation; martensitic transformation; fracture toughness
Tài liệu tham khảo:
[1] Fischer F.D., Reisner G., Werner E., Tanaka K., Cailletaud G., and Antretter, T., “A new view on transformation induced plasticity (TRIP)”, International Journal of Plasticity, vol. 16, 2000, pp. 723-748.
[2] Tomita Y. and Iwamoto T., “Constitutive modeling of TRIP steel and its application to the improvement of mechanical properties”, International Journal of Mechanical Sciences, vol. 37, 1995, pp. 1295-1305.
[3] Curtze S., Kuokkala V.T., Hokka M., and Peura P., “Deformation behavior of TRIP and DP steels in tension at different temperatures over a wide range of strain rate”, Materials Science and Engineering A, vol. 507, 2009, pp. 124-131.
[4] Pham H.T., and Iwamoto T., “A computational investigation on bending deformation behavior at various deflection rates for enhancement of absorbable energy in TRIP steel”, Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 47-8, 2016, pp. 3897-3911.
[5] Antolovich S.D., Singh, B., “On the toughness increment associated with the austenite to martensite phase transformation in TRIP steels”, Metallurgical Transactions, vol. 2, 1971, pp. 2135-2141.
[6] Smaga M., Walther F., and Eifler D., “Deformation-induced martensitic transformation in metastable austenitic steels”, Materials Science and Engineering A, vol. 483-484, 2008, pp. 394-397.
[7] Hallberg H., Banks-Sills L. and Ristinmaa M., “Crack tip transformation zones in austenitic stainless steel”, Engineering Fracture Mechanics, vol. 79, 2012, pp. 266-280.
[8] Iwamoto T. and Tsuta T., “Computational simulation on deformation behavior of CT specimens of TRIP steels under mode I loading for evaluation of fracture toughness”, International Journal of Plasticity, vol. 18, 2002, pp. 1583-1606.
[9] Pham H.T. and Iwamoto T., “An evaluation of fracture properties of type-304 austenitic stainless steel at high deformation rate using the small punch test”, International Journal of Mechanical Sciences, vol. 144, 2018, pp. 249-261.
[10] Pham H.T., Shi L. and Iwamoto T., “An evaluation of energy absorption under three-point bending deformation at higher deflection rate for TRIP steel”, Key Engineering Materials, vol. 626, 2015, pp. 340-346.
[11] http:// www.astm.org/Standards/E1820.htm‎.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,178