ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,242
XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC KẾT HỢP KHAI CĂN TRÊN ZP
A CONSTRUCTION METHOD OF DIGITAL SIGNATURE SCHEME BASED ON THE DISCRETE LOGARIT COMBINING FINDING ROOT PROBLEM ON ZP
 Tác giả: NGUYEN DUC THUY*, Bùi Tất Hiếu, Lưu Hồng Dũng
Đăng tại: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 40-44
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Các lược đồ chữ ký số thường được xây dựng dựa trên một số bài toán khó đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Các DSS được biết đến nhiều nhất dựa trên ba bài toán khó sau đây: 1). Bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố: n = p.q, ở đây p và q là các số nguyên tố lớn; 2). Bài toán logarit rời rạc trên trường hữu hạn nguyên tố Zp; 3). Bài toán logarit rời rạc trong một nhóm các điểm trên một số đường cong eliptic. Bài báo đề xuất xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên Zp, đây là một dạng bài toán khó mới, thuộc lớp các bài toán chưa có cách giải về mặt toán học. Việc xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn này cho phép nâng cao độ an toàn của thuật toán.
Từ khóa: Chữ ký số; Thuật toán chữ ký số; Lượt đồ chữ ký số; Bài toán Logarit rời rạc; Bài toán khai căn.
Abstract:
The digital signature schemes (DSSes) are based on some well investigated hard computational problems. The most efficient known DSSes are based on the following three difficult problems: 1). Factorization of a composite number n = p.q, where p and q are two large primes; 2). Finding discrete logarithm modulo large prime number Zp; 3). Finding discrete logarithm in a group of points of some elliptic curve. The paper proposes building a digital signature scheme based on the difficulty of the discrete logarithm combining finding root problem on Zp,.This problem is a new difficult problem type, the problems class without mathematical solution. Building a digital signature scheme based on the difficulty of the discrete logarithm combining finding root problem allows us to improve the security of the algorithm.
Key words: Digital signature; Digital signature algorithm; Digital Signature Scheme; Discrete Logarithm Problem; Finding Root Problem
Tài liệu tham khảo:
[1] R.L.Rivest, A.Shamir, and L.M.Adleman. A Method for Obtaining Digital Signatures and Public Key Cryptosystems. Communications of the ACM, 1978, vol. 21, no 2, pp. 120–126.
[2] Rabin M.O. Digitalized Signatures and Public Key Functions as Intractable as Factorization. - Technical report MIT/LCS/TR-212, MIT Laboratory for Computer Science, 1979.
[3] ElGamal T. A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms. IEEE Transactions on Information Theory. 1985, Vol. IT-31, No. 4. pp.469–472.
[4] Schnorr C.P. Efficient signature generation by smart cards. J. Cryptology. 1991. vol. 4. pp. 161–174.
[5] National Institute of Standards and Technology, NIST FIPS PUB 186. Digital Signature Standard, U.S. Department of Commerce, 1994.
[6] GOST R 34.10-94. Russian Federation Standard. Information Technology. Cryptographic data Security. Produce and check procedures of Electronic Digital Signature based on Asymmetric Cryptographic Algorithm. Government Committee of the Russia for Standards, 1994 (in Russian).
[7] ANSI X9.62 and FIPS 186-2. Elliptic curve signature algorithm, 1998.
[8] GOST R 34.10-2001. Russian Federation Standard. Information Technology. Cryptographic data Security. Produce and check procedures of Electronic Digital Signature. Government Committee of the Russia for Standards, 2001 (in Russian).
[9] Nguyen Duc Thuy and Luu Hong Dung, “A New Construction Method of Digital Signature Algorithms”, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 16 No. 12 pp. 53-57, December 2016. ISSN: 1738 - 7906.
[10] Q. X. WU, Y. X. Yang and Z. M. HU, "New signature schemes based on discrete logarithms and factoring", Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications, vol. 24, pp. 61-65, January 2001.
[11] Z. Y. Shen and X. Y. Yu, "Digital signature scheme based on discrete logarithms and factoring", Information Technology, vol. 28,pp. 21-22, June 2004.
[12] Shimin Wei, “Digital Signature Scheme Based on Two Hard Problems”, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.7 No.12, December 2007.
[13] Eddie Shahrie Ismail, Tahat N.M.F., Rokiah. R. Ahmad, “A New Digital Signature Scheme Based on Factoring and Discrete Logarithms”, Journal of Mathematics and Statistics, 04/2008; 12(3). DOI: 10.3844/jmssp.2008.222.225 Source:DOAJ.
[14] Qin Yanlin, Wu Xiaoping,“ New Digital Signature Scheme Based on both ECDLP and IFP”, Computer Science and Information Technology, 2009. ICCSIT 2009. 2nd IEEE International Conference on, 8-11 Aug. 2009, E-ISBN : 978-1-4244-4520-2, pp 348 - 351.
[15] Swati Verma1, Birendra Kumar Sharma, “A New Digital Signature Scheme Based on Two Hard Problems”, International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, ISSN 2229 – 6107, Int. J. Pure Appl. Sci. Technol., 5(2) (2011), pp. 55-59.
[16] Sushila Vishnoi, Vishal Shrivastava, ”A new Digital Signature Algorithm based on Factorization and Discrete Logarithm problem”, International Journal of Computer Trends and Technology, volume 3, Issue 4, 2012.
[17] A.N. Berezin, N.A. Moldovyan, V.A. Shcherbacov, "Cryptoschemes Based on Difficulty of Simultaneous Solving Two Different Difficult Problems", Computer Science Journal of Moldova, vol.21, no.2(62), 2013.
[18] N.A. Moldovyan, "Digital Signature Scheme Based on a New Hard Problem", Computer Science Journal of Moldova, vol.16, no.2(47), 2008.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,242