ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,257
ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN FDI GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PROMOTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT WITH ENVIRONMENTAL PROTECTION IN DA NANG CITY
 Tác giả: Đặng Vinh*
Đăng tại: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 21-26
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Đà Nẵng là đầu tàu của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Với tiềm năng và lợi thế so sánh về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, Đà Nẵng có nhiều thuận lợi trong thu hút nguồn vốn FDI. Trong những năm qua, nguồn vốn FDI thu hút vào Đà Nẵng không ngừng gia tăng và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của vùng. Trong bối cảnh phát triển mới, khi quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng với việc tham gia hàng loạt Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) thế hệ mới, việc thu hút nguồn vốn FDI của Đà Nẵng có những cơ hội và thách thức mới [2][9]. Yêu cầu quan trọng hàng đầu trong việc thu hút nguồn vốn FDI là cơ cấu, chất lượng các dự án đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đảm bảo hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài; đẩy mạnh thu hút vốn FDI; quản lý môi trường; chất lượng môi trường
Abstract:
Da Nang is the leader of Economic central point of Central Vietnam. With its potential and comparative advantages in geographical location, infrastructure and human resources, Da Nang has many advantages in attracting FDI. In recent years, FDI invested into Da Nang has considerably increased and contributed positively to the socio-economic development of the city and the whole region. In the context of new development when the international integration of Vietnam is increasingly deepened with the participation in a range of new Free Trade Agreements (FTA), the attraction of FDI of Da Nang faces both new opportunities and challenges. The top priority in attracting FDI is the structure and quality of projects in line with the socio-economic development strategy of the city and ensuring the maximum reduction of environmental pollution.
Key words: Foreign Direct Investment; Promoting foreign direct investment; environmental management; environmental pollution
Tài liệu tham khảo:
[1]. Tổng cục Môi trường, Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, giai đoạn 2015- 2017
[2]. Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết 33/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
[3]. Bộ Công thương (2013), Đầu tư nước ngoài trong phát triển ngành CNHT tại Việt Nam, Kỷ yếu hội nghị 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
[4]. Cục Thống kê TP. Đà Nẵng, Niên giám thống kê Đà Nẵng 2014.đến 2017.
[6]. [5]. Lê Tuấn Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2013), “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài: trường hợp nghiên cứu điển hình tại Đà Nẵng”, Tạp chí phát triển và hội nhập, 11(21).
[6]. Hồ Kỳ Minh và Nguyễn Văn Hùng (2013), Định hướng chiến lược xúc tiến đầu tư thống nhất Vùng Duyên hải miền Trung, Kỷ yếu hội nghị xúc tiến đầu tư Vùng Duyên hải miền Trung tại Đà Nẵng.
[7]. Nguyễn Xuân Thành (2013), Thu hút đầu tư vào nền kinh tế địa phương:Kinh nghiệm quốc tế, Kỷ yếu hội nghị xúc tiến đầu tư Vùng Duyên hải miền Trung tại Đà Nẵng.
[8]. Đặng Vinh 2017), “ Các giải pháp ngăn ngừa và hạn chế tình trạng gian lận của các doanh nghiệp đầu tư trưc tiếp nước ngoài tại Khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam”, đề tài cấp Bộ.
[9]. Đặng Vinh (2018), “ Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng”, Luận án Tiến sỹ kinh tế.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,257