ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,304,067
PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN PHỐI HỢP RƠLE BẢO VỆ QUÁ DÒNG CÓ HƯỚNG BẰNG BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH VÀ PHẦN MỀM ETAP
PERFORMANCE ANALYSIS AND CALCULATION OF DIRECTION OVERCURRENT RELAY COORDINATION USING LINEAR PROGRAMMING AND ETAP SOFTWARE
 Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn*
Đăng tại: Vol. 17, No. 9, 2019; Trang: 18-24
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trên cơ sở phân tích các đặc trưng của bài toán quy hoạch tuyến tính, bài báo đã xây dựng được các yếu tố cấu thành trong việc phối hợp chức năng bảo vệ quá dòng có hướng trên lưới điện, bao gồm hàm mục tiêu và các phương trình ràng buộc. Với sự trợ giúp của công cụ Linprog trong phần mềm Matlab, bài toán đã xác định nhanh chóng thời gian TMS tối ưu của từng rơle bảo vệ. Bên cạnh đó, bài báo kiểm chứng đối với hệ thống điện 110kV tại Tỉnh Đăk Lăk có 12 thanh cái tính đến năm 2020 với một số kịch bản sự cố 3 pha điển hình được mô phỏng bằng phần mềm ETAP. Kết quả bài báo là cơ sở để các cán bộ kỹ thuật, nhà nghiên cứu áp dụng cho lưới điện do mình quản lý nhằm giảm sự sai sót tính toán làm rơle tác động mất chọn lọc trong vận hành và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
Từ khóa: Quy hoạch tuyến tính; quá dòng có hướng; hệ thống mạch vòng; hệ thống điện 110kV Đăk Lăk; phần mềm Etap
Abstract:
On the basis of analyzing the characteristics of the linear programming problem, the paper has built up the constituents in optimum time coordination of a variety of directional over-current relays on the grid, including objective function and linear inequality constraints. With the help of Linprog tool in Matlab software, the problem can quickly find the optimum TMS coordination of every relay. Besides, the paper has tested and evaluated on the 12-bus 110kV Dak Lak grids by the year 2020 with a number of typical 3-phase fault scenarios simulated by ETAP software. The results show that the solution of linear programming becomes feasible with high efficiency for the technical staff, researchers to apply to their own grid to reduce the error of manual calculation, causing the relays to lose selection in operation and improve reliable power supply.
Key words: Linear programming; directional overcurrent relay; loop system; 110kV Dak Lak grid; Etap software
Tài liệu tham khảo:
[1] Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú, “Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện”, Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1998.
[2] Nguyễn Hoàng Việt, “Rơle bảo vệ và tự động hóa trong hệ thống điện”. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.HCM, 2005.
[3] Alstom. “Network Protection & Automation Guide First edition”. July 2000.
[4] A. Akhikpemelo, M. J. E. Evbogbai and M. S. Okundamiya, “Overcurrent relays coordination using MATLAB model”, Journal of Engineering and Manufacture Technology JEMT 6 (2018) 8-15.
[5] Angel Labrador, “Coordination of distance and overcurrent relays using a mathematical optimization technique”, Center for Technology and Urbanism Department of Electrical Engineering, 2018.
[6] Yaser Damchi, Javad Sadeh, and Habib Rajabi Mashhadi, “Preprocessing of distance and directional overcurrent relays coordination problem considering changes in network topology”, International Transactions On Electrical Energy Systems, 2015.
[7] S. Karupiah, M.H. Hussain, I. Musirin, S.R.A. Rahim, “Prediction of overcurrent relay miscoordination time using artificial neural network”, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol.14, No.1, April 2019, pp.319~326.
[8] Sarang V. Khond and Gunwant A. Dhomane, "Optimum coordination of directional overcurrent relays for combined overhead/ cable distribution system with linear programming technique", Protection and Control of Modern Power Systems, 2019.
[9] Javadi, Mohammad Sadegh, Esmaeel Nezhad Ali, Anvari-Moghaddam Amjad, Guerrero Josep M, “Hybrid Mixed-Integer Non-Linear Programming Approach for Directional Over-Current Relay Coordination”, In Proceedings of the 7th International Conference on Renewable Power Generation (pp. 1-6). IET Conference Proceeding, 2018.
[10] Chhaya V. Chakor, Vivek R. Aranke, “Impact of Dg on Relay Coordination Using Genetic Algorithm”, International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET), Volume 5 Issue IX, September 2017.
[11] SIPROTEC Protection Technology, “The Basis for Highest Availability of Supply”. Siemens AG 2016
[12] Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 78, “Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220 – 110kV tính đến năm 2020”, 03/2019.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,304,067