ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,338
ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ KẾT HỢP CẤU TRÚC 1D VÀ 2D CỦA NANOCACBON ĐẾN TÍNH CHẤT NHIỆT LỚP PHỦ EPOXY
THE EFFECT OF 1D AND 2D STRUCTURE HYBRID OF NANOCARBON ON THERMAL PROPERTY OF EPOXY COATING
 Tác giả: Phan Thị Thúy Hằng*, Nguyễn Đình Lâm
Đăng tại: Vol. 17, No. 10.1, 2019; Trang: 1-4
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo này trình bày kết quả khảo sát ảnh hưởng của các cấu trúc khác nhau 1D và 2D của Nanocacbon vật liệu đến các đặc trưng nhiệt của màng phủ nhựa Epoxy. Trong nghiên cứu này đã tiến hành các phương pháp oxy hóa vật liệu nanocacbon để nhằm cải thiện khả năng tương hợp và phân tán với nhựa Epoxy. Do vậy có thể làm ảnh hưởng đến các tính chất nhiệt của màng phủ. Ở đây đã sử dụng các phương pháp phân tích nhiệt như nhiệt trọng lượng (TGA), đo hệ số dẫn nhiệt để kiểm tra các đặc tính nhiệt của màng phủ. Các kết quả cho thấy sự thêm vào hệ kết hợp cấu trúc 1D của ống nanocacbon (CNTs) và 2D của Graphen đều làm tăng đáng kể độ bền nhiệt và độ dẫn nhiệt cho màng phủ Epoxy. Trong đó hệ kết hợp cấu trúc nanocacbon oxy hóa của CNTs oxy hóa (O-CNTs) và Graphen oxit (GO) có ảnh hưởng làm tăng độ bền nhiệt và dẫn nhiệt đạt mức lớn hơn 100% so với NC nguyên bản (CNTs và Graphen) và riêng lẻ cấu trúc của chúng.
Từ khóa: Nanocacbon; Ống nanocarbon; Graphen oxit; tính chất nhiệt, màng phủ nhựa Epoxy; hệ kết hợp cấu trúc 1D và 2D của nanocacbon
Abstract:
This paper reported investigation results of the effect of the difference structures of 1D and 2D nanocarbon materials on thermal performances of Epoxy coatings. Nanocarbon material oxidative methods were proceed to improve compatibility and dispersability in Epoxy resin in this study. This may affect on the thermal properties of the coating. In there the thermal gravimetric analysis (TGA) and thermal conductivity coefficient measurement methods were employed to test the thermal properties of Epoxy paint coatings. The results showed that addition the 1D of carbon nanotubes (CNTs) and 2D of Graphene structure hybrid of nanocarbon in Epoxy films increased thermal performances of Epoxy coatings significantly. In there the effect of 1D and 2D structure hybrid of oxidative nanocarbon of oxidized CNTs (O-CNTs) and Graphene oxide(GO) that growed degree of them was higher 100% than the one of neat nanocarbon (CNTs and Graphene) and single structure of them.
Key words: Nanocarbon; Carbon nanotubes; Graphene oxide; Thermal Property; Epoxy coating; 1D and 2D structure hybrid of nanocarbon
Tài liệu tham khảo:
[1] Rodget Talbert, Paint technology Handbook, ISBN 987-1-57444-703-3 (2008).
[2] Philip A.Schweitzer, Paint and coatings: Applications and corrsion resistance, ISBN 987-1-57444-703-3 (2008)
[3] K.Balasubramanian, M.Burghard, “Review of Chemically Functionalized Carbon Nanotubes”, Small Journal, 1, No. 2, 2005, pages (180 –192).
[4] Garima Mittal, Vivek Dhand, Kyong Yop Rhee, Soo-jin Park, “A review on carbon nanotubes and graphene as fillers in reinforced polymer nanocomposites”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 21, 2015, page (11-25)
[5] Ma P-C, Mo S-Y, Tang B-Z, Kim J-K, “Dispersion, interfaces interaction and re-agglomeration of functionalized carbon nanotubes in epoxy composites”, Carbon 48(6), 2010, pages (1817-1824).
[6] V. Datsyuk, M. Kalyva, I. Kallitsis, C. Galiotis, “Chemical oxidation of multiwalled carbon nanotubes”, Carbon, 46, 2008, pages (833-840).
[7] A. Athab, A. J. Lafta, F. H. Hussein (2015), “Modification of Carbon Nanotubes Surface Using Different Oxidizing Agents”, J. Environ Anal Chem, 36, 337-345
[8] Daniela C.M., Dmitry V.K., Jocob.M.B., Tous Jame M., “Improved synthesis of Graphen Oxide”, ACS Nano, Vol.4, 2010, pages (4806-4814).
[9] Artur Ciesielski, Paolo Samori, “Graphen via sonication assisted liquidphase exfoliation”, Chem Soc Rev., 43, 2014, pages (381–398).
[10] Dan Liu, Wenjie, Quinji Xue, “Comparative tribological and corrosion resistance properties of Epoxy composite coatings reinforced with functionalized fullerene C60 and Graphen”, Surface and Coatings Technology, Volume 286, 2016, pages (354-364).
[11] Garima Mittal, Vivek Dhand, Kyong Yop Rhee, Soo-jin Park, “A review on carbon nanotubes and graphene as fillers in reinforced polymer nanocomposites”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 21, 2015, pages (11-25).
[12] S. Kugler, T. Spychaj, “Transparent Epoxy coatings with improved electrical, barrier and thermal features made of mechanically dispersed carbon nanotubes”, Progress in Organic Coatings, Vol. 111, 2017, pages (196-201).

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,338