ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,668,907
BƯỚC PHÁT TRIỂN TƯ DUY CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
THE EVOLUTION OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM’S PERCEPTION ON INTERNATIONAL INTEGRATION IN DOI MOI ERA
 Tác giả: Trần Thị Thu*
Đăng tại: Vol. 17, No. 10.1, 2019; Trang: 43-47
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Tư tưởng mở cửa, hợp tác và hội nhập với thế giới của Việt Nam đã được hình thành từ những ngày đầu tiên của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bước sang thời kỳ Đổi Mới, vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác và hội nhập quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước hoàn thiện, bổ sung và phát triển tư duy về hội nhập quốc tế trên cơ sở đánh giá tình hình thế giới, quan hệ quốc tế, các xu thế mới, các mối tương quan giữa Việt Nam và thế giới cũng như những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu đảm bảo an ninh, phát triển và nâng cao vị thế của đất nước. Bài viết tập trung tìm hiểu quá trình phát triển tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế, nhân tố quan trọng góp phần đem lại những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và đổi mới về đối ngoại nói riêng.
Từ khóa: hội nhập quốc tế; tư duy đối ngoại; quan hệ đối ngoại; thời kỳ Đổi Mới; Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract:
The idea of Vietnam’s opening, cooperating and integrating into the world has been sprung up in the very early days of the modern Vietnamese diplomacy under the leadership of President Ho Chi Minh. In the Doi Moi era, with creative application of Ho Chi Minh’s Thoughts on international cooperation and integration, the Communist Party of Vietnam has gradually supplemented, improved and developed its perception on international integration in accordance with the evaluation of the world situation, international relations, new trends, the interactive relations between Vietnam and the world, opportunities and challenges for Vietnam in realizing the goals of security, development and raising its position in the international arena. The research paper will focus on studying the evolution of the Communist Party of Vietnam’s perception on international integration, a crucial factor contributing to significant achievements in the cause of national renovation in general and foreign policy renewal in particular.
Key words: international integration; foreign policy perception; foreign relations; Doi Moi era; Vietnam’s Communist Party
Tài liệu tham khảo:
[1] Bộ Ngoại giao, Hội nhập quốc tế và giữ vững bản sắc, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.
[2] Dương Văn Quảng, Suy nghĩ về chiều sâu và tính hiệu quả của hội nhập quốc tế từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, Số 2 (105), tháng 6/2016.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.
[6] Vũ Dương Huân (chủ biên), Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp đổi mới (1975-2002), Hà Nội, 2002.
[7] Phạm Bình Minh (chủ biên), Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.
[8] Bùi Thanh Sơn (chủ biên), Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2015.
[9] Nguyễn Cơ Thạch, Những chuyển biến trên thế giới và tư duy của chúng ta, Tạp chí Quan hệ Quốc tế, số 1, tháng 01/1990.
[10] Nguyễn Vũ Tùng (chủ biên), Chính sách đối ngoại Việt Nam, tập I (1975-2006), Hà Nội, 2007.
[11] Báo Điện tử Tạp chí Cộng sản, “Bàn thêm về khái niệm “hội nhập quốc tế” của Việt Nam trong giai đoạn mới”, 2012, truy cập ngày 10/4/2019, tại http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2012/19013/Ban-them-ve-khai-niem-hoi-nhap-quoc-te-cua-Viet-Nam.aspx.
[12] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, trang 520-524, truy cập ngày 25/4/2019, tại: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/book/ho-chi-minh/tac-pham/ho-chi-minh-toan-tap-tap-4-271.
[13] Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 20 tháng 12 năm 1976, truy cập ngày 20/4/2019, tại: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-iv/nghi-quyet-cua-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-iv-cua-dang-1522.
[14] Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, 2013, truy cập ngày 10/4/2019, tại: http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/nr091019080134/nr091019083649/ns140805203450.
[15] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV năm 1976, truy cập ngày 20/42019, tại: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-iv/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-iii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-iv-cua-dang-1513.
[16] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986, truy cập ngày 20/42019, tại: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-vi/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-v-trinh-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-vi-cua-1491.
[17] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996, truy cập ngày 20/4/2019, tại: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-viii/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-vii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-viii-cua-dang-1549.
[18] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X năm 2006, truy cập ngày 20/4/2019, tại: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-x/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-ix-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-x-cua-dang-1537.
[19] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII năm 2016, truy cập ngày 20/4/2019, tại: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xii/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xi-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xii-cua-dang-1600.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,668,907