ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,376
HỢP ĐỒNG CANH TÁC VỚI DOANH NGHIỆP VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CONTRACT FARMING WITH ENTERPRISES AND IMPACT OF IT ON INCOME OF FARMERS’ HOUSEHOLD IN HO CHI MINH CITY
 Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng*
Đăng tại: Vol. 17, No. 10.1, 2019; Trang: 35-42
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo phân tích tác động của hợp đồng canh tác (HĐCT) đến thu nhập của hộ nông dân (HND) ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Cách tiếp cận sinh kế bền vững được vận dụng để tìm hiểu thu nhập thông qua tìm hiểu tài sản sinh kế và chiến lược sinh kế. Phương pháp nghiên cứu định tính xuyên suốt, kết hợp với nghiên cứu định lượng. Sử dụng dữ liệu khảo sát mẫu năm 2017, 2018 với 532 HND và bằng phương pháp hai bước hồi quy. Bước thứ nhất, mô hình Probit dùng để phân tích tác động của các nhân tố đến cơ hội thực hiện HĐCT; bước thứ hai, mô hình OLS để kiểm chứng ảnh hưởng của HĐCT đến thu nhập của HND. Kết quả cho thấy vốn đầu tư, thu nhập, đất đai và giá bán làm tăng khả năng hợp tác. Ngược lại, thủ tục rườm rà, tuổi cao và thu nhập khá hơn từ hoạt động phi nông nghiệp sẽ cản trở HND tham gia HĐCT. Đồng thời, kết quả cũng chứng tỏ HĐCT làm tăng thu nhập của HND. Nghiên cứu có hàm ý hướng đến nâng cao cơ hội thực hiện HĐCT của HND.
Từ khóa: “Thu nhập của hộ nông dân”; “TPHCM”; “Hợp đồng canh tác”.
Abstract:
The paper analyzes the impacts of the contract farming (CF) on income of farmer households (FH) in the Ho Chi Minh City. The sustainable livelihood approach is used to understand the income through understanding the livelihood capitals and livelihood strategies. Qualitative research methods throughout, combined with quantitative research. Using data through the sampling survey in 2017, 2018 with 532 FH and by two-step regression method. In the first step, the Probit model used to analyze the impact of factors on the opportunity to implement the CF; in the second step, the OLS model to verify the influence of CF on the income of the FH. The results show that investment capital, income, land and prices increase the possibility of cooperation. On the contrary, cumbersome procedures, advanced age and better income from non-agricultural activities will prevent the FH participating in the CF. At the same time, the results also show that CF increases the income of the FH. The study has implications towards improving opportunities for implementing CF of the FH.
Key words: “Income of farmer households”; “ Ho Chi Minh City”; “Farming Contracts”.
Tài liệu tham khảo:
[1]. FAO (2017), Contract farming and the law: What do farmers need to know? Rome 2017, FAO.
[2]. Nigel Key and David Runsten (1999), ``Contract Farming, Smallholders, and Rural Development in Latin America: The Organization of Agroprocessing Firms and the Scale of Outgrower Production``, World Development Vol. 27, No. 2, pp. 381- 401.
[3]. Nguyễn Thị Tân Lộc và Đỗ Kim Chung (2015), ``Giải pháp phát triển tiêu thụ rau thông qua hệ thống chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố hà nội``, Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015, tập 13, số 5: 850-858.
[4]. Nham Phong Tuan (2012), ``Contract farming and its impact on income and livelihoods for small-scale farmers: case study in Vietnam``, in Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(26) 2012, 147-166.
[5]. Sachiko Miyata, Nicholas Minot and Dinghuan Hu (2009), ``Impact of Contract Farming on Income: Linking Small Farmers, Packers, and Supermarkets in China``, in World Development Vol. 37, No. 11, pp. 1781–1790, 2009.
[6]. Trần Quốc Nhân và Ikuo Takeuchi (2012), ``Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc thực thi hợp đồng tiêu thụ nông sản kém giữa nông dân và doanh nghiệp ở Việt Nam``, Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012. Tập 10, số 7: 1069-1077
[7]. Warning, M., & Key, N. (2002). The social performance and distributional consequences of contract farming: An equilibrium analysis of the Arachide de Bouche Program in Senegal. World Development, 30(2), 255–263.
[8]. WB (2008), Linking African Smallholders to High-Value Markets: Practitioner Perspectives on Benefits, Constraints, and Interventions.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,376