ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,909
KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÓNG RẮN VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG POLY(VINYL ALCOHOL)
CURING CONDITIONS OF POLY(VINYL ALCOHOL) AND PROPETIES OF FILM BASED ON CURED POLY(VINYL ALCOHOL)
 Tác giả: Dương Thế Hy*
Đăng tại: Vol. 17, No. 10.1, 2019; Trang: 5-8
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo này giới thiệu việc sử dụng glutaraldehyde để đóng rắn poly(vinyl alcohol) (PVA), một polymer tổng hợp có khả năng phân hủy sinh học, nhằm cải thiện khả năng chịu nước và tăng cường độ bền cơ học để mở rộng phạm vi ứng dụng của nó. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đóng rắn được khảo sát bao gồm hàm lượng glutaraldehyde (GA), hàm lượng xúc tác acid acetic, nhiệt độ đóng rắn và thời gian đóng rắn. Kết quả nghiên cứu cho thấy điều kiện đóng rắn tốt nhất là: tỷ lệ khối lượng GA/PVA là 1/100; tỷ lệ khối lượng acid acetic/PVA là 3,5/100, nhiệt độ đóng rắn là 90oC và thời gian đóng rắn là 7 giờ. Màng PVA sau khi đóng rắn ít hút nước hơn, tốc độ truyền hơi nước qua màng giảm xuống, độ bền kéo, độ chịu nhiệt được cải thiện.
Từ khóa: PVA; phân hủy sinh học; glutaraldehyde; đóng rắn; trương
Abstract:
This paper reports the use of glutaraldehyde for crosslinking poly(vinyl alcohol) (PVA), a biodegradable synthetic polymer, to improve its water resistance and mechanical strength to expand its application. Factors affecting the curing process including glutaraldehyde (GA) content, catalyst content, temperature and curing time have been investigated. The results show that the best curing conditions are: the weight ratio of GA to PVA: 1/100; the weight ratio of catalyst to PVA: 3.5/100, curing temperature of 90oC and curing time of 7 hours. PVA film after curing has less water sorption; the water vapor transmission through the film also decreases, tensile strength, heat resistance are improved.
Key words: PVA; biodegradable; glutaraldehyde; crosslinking; swelling
Tài liệu tham khảo:
[1] A. K. Awasthi, M. Shivashankar, and S. Majumder, “Plastic solid waste utilization technologies: A Review,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 263, p. 022024, 2017.
[2] E. Chiellini, A. Corti, S. D’Antone, and R. Solaro, “Biodegradation of poly (vinyl alcohol) based materials,” Prog. Polym. Sci., vol. 28, pp. 963–1014, 2003.
[3] J. M. Gohil, A. Bhattacharya, and P. Ray, “Studies On The Crosslinking Of Poly (Vinyl Alcohol),” J. Polym. Res., vol. 13, pp. 161–169, 2006.
[4] K. C. S. Figueiredo, T. L. M. Alves, and C. P. Borges, “Poly(vinyl alcohol) films crosslinked by glutaraldehyde under mild conditions,” J. Appl. Polym. Sci., vol. 111, pp. 3074–3080, 2009.
[5] K. Nazan Turhan and F. Şahbaz, “Water vapor permeability, tensile properties and solubility of methylcellulose-based edible films,” J. Food Eng., vol. 61, pp. 459–466, 2004.
[6] J.-L. Shie, Y.-H. Chen, C.-Y. Chang, J.-P. Lin, D.-J. Lee, and C.-H. Wu, “Thermal Pyrolysis of Poly(vinyl alcohol) and Its Major Products,” Energy Fuels, vol. 16, pp. 109–118, 2002.


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,909