ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,824
XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO DÒNG CHẢY KIỆT TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN
BUILDING AN PROTOTYPE FOR PREDICTING LOW STREAM ON VU GIA – THU BON’S RIVER BASIN
 Tác giả: Tô Thúy Nga*
Đăng tại: Vol. 17, No. 11, 2019; Trang: 39-43
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong những năm vừa qua, thành phố Đà Nẵng luôn ở trong tình trạng thiếu nguồn nước cung cấp do hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn luôn xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp nguồn nước. Nghiên cứu này đã ứng dụng bộ công cụ MIKE NAM và WEAP để dự báo dòng chảy kiệt 10 ngày đến lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Nhằm nâng cao hiệu quả cấp nước, giảm rủi ro kiệt và làm cơ sở để các hồ chứa vận hành vừa đảm bảo mục tiêu phát điện, cấp nước cho vùng hạ du trong tương lai. Mô hình MIKE NAM đã thiết lập để dự báo dòng chảy đã được hiệu chỉnh và kiểm định với độ tin cậy cho phép để tính toán dòng chảy đến các nút, hồ chứa và mô hình WEAP tính toán được lượng nước cần và cân bằng nước trên toàn lưu vực VGTB.
Từ khóa: Lưu vực sông; Vu Gia-Thu Bồn; dòng chảy kiệt; MIKE NAM; WEAP
Abstract:
Over the last years, Danang city has been facing a serious water shortage due to conflicts of interest among agencies using water in the Vu Gia-Thu Bon River basin. In this paper, the 10-day low flow in Vu Gia-Thu Bon river basin is predicted using MIKE NAM and WEAP applications. This research is expected to improve the efficiency of water supply, reduce drought risk and serve as a basis for the operation of the reservoirs to ensure the goal of generating electricity as well as supplying water to the downstream areas in the future. MIKE NAM model, calibrated and validated with allowed reliability, is established to calculate the flows to nodes and reservoirs. WEAP model is used to calculate water balance in Vu Gia - Thu Bon river area.
Key words: Vu Gia-Thu Bon; river’s basin; low stream; MIKE NAM; WEAP
Tài liệu tham khảo:
[1] Vũ Ngọc Dương, Ngô Lê An, Nguyễn Mai Đăng, “Nghiên cứu dự báo dòng chảy 10 ngày đến hồ Cửa Đạt phục vụ vận hành hồ chứa hợp lý ”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, Số 54, Trường Đại học Thủy Lợi- Hà Nội, 9/2016, trang 96-100.
[2] Ngô Lê An, Nguyễn Ngọc Hoa, “Nghiên cứu dự báo dòng chảy lũ lưu vực Vu Gia-Thu Bồn”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, Số 43, Trường Đại học Thủy Lợi- Hà Nội, 12/2013, trang 118-124.
[3] Nguyễn Ngọc Hà, Nghiên cứu áp dụng mô hình WEAP tính toán cân bằng nước lưu vực sông Vệ, Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải
dương học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
[4] Nguyễn Hữu Khải, Bùi Văn Chiến, “Ứng dụng mô hình MIKE NAM diễn toán qua trình lũ đến các hồ chứa sông Ba”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ 26, Số 3S, 2010, trang 384-389.
[5] Nguyễn Phương Nam, Ứng dụng mô hình thủy văn MIKE NAM dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện Krông Hnăng, Đại học Đà Nẵng, 2013


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,824