ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,970
ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA CÁC CAO CHIẾT XUẤT TỪ LÁ SA KÊ (ARTOCARPUS ALTILIS L.)
EVALUATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF ARTOCARPUS ALTILIS L. LEAF EXTRACTS
 Tác giả: Đái Thị Xuân Trang, Phan Kim Định, Trần Chí Linh, Trần Thanh Mến, Nguyễn Kim Đua, Trong Tuan Nguyen*
Đăng tại: Vol. 17, No. 11, 2019; Trang: 48-54
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bột lá Sa kê được chiết với methanol, từ cao methanol tách phân đoạn lần lượt với petroleum ether, dichloromethane và ethyl acetate. Kết quả cho thấy cao methanol và ethyl acetate có hàm lượng polyphenol (547,2±8,2 mg GAE/g và 360,9±1,9 mg GAE/g) và flavonoid (764,8±22,2 mg QE/g và 770,6±20,4 mg QE/g) cao nhất. Kết quả thử nghiệm kháng oxy hóa cho thấy cao ethyl acetate có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH cao nhất (EC50= 56,4±0,2 µg/mL), gần tương đương với vitamin C (EC50 = 46,5±0,7 µg/mL) và cũng thể hiện năng lực khử sắt cao hơn các cao còn lại (OD0,5 = 256,7±13,1 μg/mL) so với đối chứng dương là BHA (OD0.5 = 30,2±0,1 μg/mL). Hoạt tính kháng khuẩn được khảo sát bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch trên 6 dòng vi khuẩn gây bệnh trên người. Kết quả cho thấy cao methanol và cao ethyl acetate có hoạt tính kháng cả 6 dòng vi khuẩn (MIC ≤ 16 µg/mL) và cao hơn các cao còn lại ở cùng nồng độ khảo sát. Kết quả này chứng minh rằng cao ethyl acetate từ lá Sa kê có khả năng kháng oxy hóa và kháng khuẩn.
Từ khóa: Artocarpus altilis L.; flavonoids; kháng khuẩn; kháng oxy hóa; polyphenols.
Abstract:
- Powder of Artocarpus altilis L. leaves is extracted with methanol followed by fractionizing with petroleum ether, dichloromethane and ethyl acetate. The total polyphenol and flavonoid contents in methanol extract of (547.2±8.2 mg GAE/g and 764.8±22.2 mg QE/g, respectively) and in ethyl acetate extract (360.9±1.9 mg GAE/g and 360.9±1.9 mg GAE/g, respectively) are higher than those in the other two solvents. Antioxidant assay has shown that ethyl acetate extract exhibits DPPH scavenging (EC50 = 56.40±0.19 µg/mL)in comparison with vitamin C (EC50 = 46.5±0.7 µg/mL). Furthermore, acetate extract is also the most potential extract in reducing powder method (OD0,5 = 256.74±13.10 μg/mL) compared to BHA (OD0.5 = 30.19±0.13 μg/mL. The antibacterial activity is investigated in 6 bacterial strains which can cause human diseases. The results show that the methanol and ethyl acetateextract is the most effective antibacterial extracts (MIC ≤ 16 µg/mL). This study has proved that ethyl acetate extract from Artocarpus altilis L. leaves possess notable antioxidant and antibacterial activities.
Key words: Artocarpus altilis L.; flavonoid; Antibacterial; antioxidant;; polyphenols.
Tài liệu tham khảo:
[1]. T. Finkel, N.J. Holbrook, Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing, Nature, 408(6809), 2000, 239-247.
[2]. S. Chanda, M. Kaneria, R. Nair, Antibacterial activity of Psoralea corylifolia L. seed and aerial parts with various extraction methods, Research Journal of Microbiology, 6(2), 2011, 124-131.
[3]. M. Breitenbach, E. Academic, E. Peter, E. Academic, The Role of Reactive Oxygen Species (ROS) in the Formation of Extracellular Traps (ETs) in Humans, Biomolecules, 5(2), 2015, 702-723.
[4]. G.O. Adeshina, J.A. Onaolapo, J.O. Ehinmidu, L.E. Odama, Phytochemical and antimicrobial studies of the ethyl acetate extract of Alchornea cordifolia leaf found in Abuja, Nigeria, Journal of Medicinal Plants Research, 4(8), 2010, 649-658.
[5] V.T.K. Ngân, N. T. N. Mai, N. T. Hoàng, T. H. Đức và N. Đ Độ, Khảo sát hàm lượng phenolic tổng, flavonoid tổng, hoạt tính chống oxy hóa và hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết ethanol và methanol của lá và thân rễ cây Cỏ Tranh (Imperata cylindrica). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.,52b, 2017, 16-22.
[6]. T. Nomura, Y. Hano, M. Aida, Isoprenoid-substituted flavanoids from Artocarpus plants (Moraceae), Heterocycles, 47(2), 1998, 1179-1205.
[7]. K. Kochummen, Moracea in tree flora of Malaya, Vol. 2, Forest Research Institute, Kepong, Malaysia (1987).
[8]. K. Heyne, Useful Plants of Indonesia II, Penerbit Badan Litbang Kehutanan, Jakarta. Indonesia, (1987).
[9]. M.R. Khan, A.D. Omoloso, M. Kihara, Antibacterial activity of Artocarpus heterophyllus, Fitoterapia, 74, 2003, 501-505.
[10]. B.P. Juliana, C.F. Valdir, F.N. Vania, R.K. Mara, E.B. Daniela, B.C. Alexandrer, Antimicrobial activity of Fractions and Compounds from Calophyllum bradiliense (Clusiaceae/Guttiferae), Z. Naturforsch Journal, 59c, 2004, 657-662.
[11]. A. Widyawaruyanti, K.S.K. Subehan, S. Awale, M. Nindatu, N.C. Zaini, D. Syafruddin, New prenylated flavones from Artocarpus champeden and their antimalarial activity in vitro, J Nat Med., 61, 2007, 410-413.
[12]. C. Boonlaksiri, W. Oonanant, P. Kongsaeree, P. Kittakoop, M. Tanticharoen, Y. Thebtaranonth, An antimalarial stilbene from Artocarpus integer, Phytochem, 54, 2000, 415-417.
[13]. H.H. Ko, Y.H. Lu, S.Z. Yang, S.J. Won, C.N. Lin, Cytotoxic prenylflavonoids from Artocarpus elasticus, J Nat Prod., 68, 2005, 1692-1695.
[14]. Y.M. Syah, L.D. Juliawaty, S.A. Achmad, E.H. Hakim, E.L. Ghisalberti, Cytotoxic prenylated flavones from Artocarpus champeden, Journal Natural Medicine, 60, 2006, 308-312.
[15]. N.T. Tuân, M.V. Hiếu, L.T.B. Tuyền, Phân lập các geranyl flavonoid và hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết lá sa kê (Artocarpus altilis), Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 22(3), 2017, 91-97.
[16]. N.K.P. Phụng, Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Tp. HCM, 2007, 80-147.
[17]. V.L. Singleton, R. Orthofer, R.M. Lamuela–Raventos, Analysis of total phenol and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent, Method Enzymol, 299, 1999, 152–78.
[18]. G.C. Bag, P.G. Devi, T. Bhaigyabati, Assessment of Total Flavonoid Content and Antioxidant Activity of Methanolic Rhizome Extract of Three Hedychium Species of Manipur Valley, Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 30(1), 2015, 154-159.
[19]. A. Prakash, F. Rigelhof and E. Miller, Antioxidant activity, Analytical progress Medallion Laboratories, 2000, 1–4.
[20]. M. Oyaizu, Studies on product of browning reaction prepared from glucose amine, Jap J Nutr, 44, 1986, 307–315.
[21]. P. Sivagnanasundaram and K.O.L.C. Karunanayake, Phytochemical screening and antimicrobial activity of Artocarpus heterophyllus and Artocarpus altilis leaf and stem bark extracts, Ousl Joumal, 9, 2015, 1-17.
[22]. T.K. Jalal, I.A. Ahmed, M. Mikail, L. Momand, S. Draman, M.L. Isa, M.S. Abdull Rasad, M. Nor Omar, M. Ibrahim, R. Abdul Wahab, Evaluation of antioxidant, total phenol and flavonoid content and antimicrobial activities of Artocarpus altilis (breadfruit) of underutilized tropical fruit extracts, Appl Biochem Biotechnol, 175(7), 2015, 3231-3274.
[23]. G.B. Bubols, D.R. Vianna, A. Medina-Remon, V.G. Poser, R.M. Lamuela-Raventos, V.L. Eifler-Lima, S.C. Garcia.The antioxidant activity of coumarins and flavonoids. Mini reviews in medicinal chemistry, 13, 2013, 318-334.
[24]. T. Nita, T. Pratiksha, B. Jay, N. Prasodhan, S. Nikita, S.G. Bhupal, Study of Phytochemical, Antioxidant and Antimicrobial Activity of Artocarpus heterophyllus, Nepal Journal of Biotechnology, 4(1), 2016, 47-53.
[25]. K. Tara, A. Muzammil1, M.N. Omar, Evaluation of antimicrobial activity of Artocarpus altilis on pathogenic microorganisms, Science Series Data Report, 4(9), 2012, 41-48.
[26]. P.G. Pietta, Flavonoids as antioxidants, J Nat Prod, 63(7), 2000, 1035-42.
[27]. P. Luisa, G. Irene, Antimicrobial Properties of Flavonoids, Dietary Phytochemicals and Microbes, 2012, 33-91.


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,303,970