ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,406
SẮC SỐ DANH SÁCH CỦA ĐỒ THỊ KR2
LIST-CHROMATIC NUMBER OF KR2
 Tác giả: Lê Xuân Hùng*
Đăng tại: Vol. 17, No. 11, 2019; Trang: 55-57
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Đồ thị G=(V,E) được gọi là đồ thị r phần nếu V có thể phân hoạch thành r lớp V=V1 V2 … Vr sao cho đồ thị con của G cảm sinh trên mỗi lớp Vi, i=1,2,…,r là đồ thị rỗng. Một đồ thị r phần thỏa mãn mỗi cặp đỉnh mà mỗi đỉnh thuộc một lớp khác nhau, luôn kề nhau, gọi là đồ thị r phần đầy đủ và được ký hiệu là Đồ thị r phần đầy đủ với |V1 | = |V2 | = … = |Vr | = s được ký hiệu là Các đồ thị này được nghiên cứu nhiều trong lý thuyết đồ thị. Trong bài báo này, chúng ta sẽ xác định sắc số danh sách đối với đồ thị r phần đầy đủ Chúng ta chứng minh được rằng sắc số danh sách cạnh của đồ thị r - phần đầy đủ là r
Từ khóa: Đồ thị r phần đầy đủ; tô màu đỉnh (tô màu); sắc số; tô màu danh sách đỉnh (tô màu danh sách); sắc số danh sách đỉnh (sắc số danh sách).
Abstract:
: A graph is called r-partite graph if admits a partition into r classes so that the subgraphs of induced by is empty. An r-partite graph in which every two vertices from different partition classes are adjacent is called complete r-partite graph and is denoted by. The complete r-partite graph with is denoted by Much attention has been paid to these graphs in graph theory. In this paper, we determine list-chromatic number for complete r-partite graph We prove that
Key words: complete r-partite graph; vertex coloring (coloring); chromatic number; list coloring; list-chromatic number.
Tài liệu tham khảo:
[1] M. Behazad and G. Chartrand (1971), Introduction to the Theory of graphs, Allyn and Bacon, Boston.
[2] M. Behazad and G. Chartrand and J. Cooper (1967), The coloring numbers of complete graphs, J. London Math. Soc. 42, 226 – 228.
[3] J. C. Bermond (1974), Nombre chromatique total du graph r-parti complete, J. London Math. Soc. (2), 9, pp. 279 – 285.
[4] K. H. Chew and H. P. Yap, Total chromatic number and chromatic index of complete r-partite graphs, in reprints.
[5] R. Diestel (2000), Graph Theory, Springer – Verlag New Your.
[6] D. G. Hoffman and C. A. Roger (1992), The chromatic index of complete multipartite graphs, Journal of Graph Theory, 16, pp. 159 – 163.
[7] Lê Xuân Hùng (2016), Tô màu danh sách của đồ thị tách cực, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 9(106), 78 – 80.
[8] W. Wang and X. Liu (2005), List-coloring based channel allocation for open-spectrum wireless networks, in Proceedings of the IEEE
International Conference on Vehicular Technology (VTC ’05), pp. 690–694.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,406