ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,304,048
ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ HỆ ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN Ở BÁN ĐẢO SƠN TRÀ
DISTRIBUTION OF TERRESTRIAL FAUNA ON SON TRA PENINSULA, DA NANG CITY
 Author: Đức Minh Hoàng*, Trần Văn Bằng, Lê Duy, Tô Văn Quang, Hoang Quoc Huy
Đăng tại: Vol. 17, No. 12.1, 2019; Trang: 34-39
DOI: http://doi.org/10.31130/JST-UD2019-116E
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Hệ động vật trên cạn của bán đảo Sơn Trà đã được nghiên cứu từ lâu, nhất là sau khi Khu BTTN Sơn Trà được thành lập. Dưới áp lực của các yếu tố tự nhiên cũng như nhân tác, ĐDSH của bán đảo đang có nhiều biến đổi. Hướng tới sự phát triển bền vững, cần có đánh giá cập nhật ĐDSH của bán đảo nhất là sự phân bố của hệ động vật nhằm hỗ trợ công tác quy hoạch và bảo tồn. Kết quả nghiên cứu này đã ghi nhận 245 loài thuộc 5 lớp Thú, Chim, Bò sát, Lưỡng cư và Côn trùng với 1.695 ghi nhận về phân bố. Dữ liệu thành phần loài và số ghi nhận cho thấy, độ phong phú và đa dạng của hầu hết các nhóm động vật phân bố không đều giữa các sinh cảnh và độ cao khác nhau, và có mức độ cao nhất ở kiểu rừng thường xanh nằm dưới 200 m, kể cả các loài bị đe dọa như Chà vá chân nâu và Cu li nhỏ. Do đó, các hoạt động phát triển ở dưới độ cao này cần được cân nhắc cẩn trọng.
Từ khóa: Hệ động vật trên cạn; phân bố; sinh cảnh; độ cao; Sơn Trà
Abstract:
The terrestrial fauna of Son Tra Peninsula has been studied for a long time, especially when the Son Tra Nature Reserve was established in 1977. Under the pressure of natural and anthropogenic factors biodiversity of the Peninsula is changing. Toward the sustainable development in the future, a re-assessment of the terrestrial animals and their distribution should be conducted to support decisions of conservation and planning. Our study on diversity and abundance of terrestrial animals and their distribution has confirmed the presence of 245 species with 1,695 records. The number of species and records are significantly different among vegetation types and elevational zones. The diversity and abundance of terrestrial taxa in the evergreen broadleaf forest distributed below the 200m above sea level was highest and some threatened species including Red-shanked Douc, Pygmy Slow Loris are also found here. Therefore, any development activities planned for this area should be carefully considered.
Key words: terrestrial animals; distribution; vegetation; elevation; Son Tra
Tài liệu tham khảo:
[1] Trần Văn Bằng. Báo cáo thành lập bản đồ các kiểu thảm thực vật trên toàn bán đảo Sơn Trà. Báo cáo nội dung 1.3. Đề tài Nghiên cứu phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Viện Sinh thái học Miền Nam, 2017.
[2] Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Tấn Lê, Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Phú Thơ. Điều tra khu hệ Động - Thực vật và nhân tố ảnh hưởng, đề xuất phương án bảo tồn và sử dụng hợp lý khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà. Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng, 1997.
[3] Phan Thị Hoa, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Đinh Thị Phương Anh, Vũ Ngọc Thành. Dẫn liệu mới về thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư, bò sát ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học tự nhiên và Công nghệ Tập 30(1S), Đâi học Quốc gia Hà Nội, 2014, p.79-87.
[4] Ulbarri, L.R., The Socioecology of Red-shanked doucs (Pygathrix nemaeus) in Son Tra Nature Reserve, Vietnam. PhD Dissertation, University of Colorado at Boulder: Colorado, 2013.
[5] Trương Quốc Đại, Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và sự phân bố của các loài chim ở khu bảo tồn thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng, 2014.
[6] van Peenen, P., Ryan, F. and Light, R.H. Preliminary Identification Manual for Mammals of South Vietnam. Washington DC: United States National Museum, Smithsonian Institution, 1967.
[7] Francis, C., A Guide to the Mammals of South-east Asia. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, and Oxford, 2008.
[8] Kruskop, S.V., Bats of Vietnam: Checklist and an identification manual. Moscow: Joint Russian-Vietnamese Science and Technological Tropical Centre, 2013.
[9] Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, and Phillipps K., Chim Việt Nam., ed. Chương Trình Birdlife Quốc Tế tại Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Lao Động - Xã Hội, 2004.
[10] Robson, C., A Field Guide to the Birds of South-East Asia: Second edition. London: Blommsbury Publishing Plc., 2015.
[11] Đào Văn Tiến, Về định loại ếch nhái Việt Nam. Tạp chí Sinh học - Địa học, Tập 15(2). 1997, p.33-40.
[12] Đào Văn Tiến, Về định loại rùa và cá sấu Việt Nam. Tạp chí Sinh học - Địa học, Tập 16(1), 1978, p.1-6.
[13] Đào Văn Tiến, Về định loại ếch nhái, bò sát Việt Nam. Tạp chí Sinh học, Tập 1(1), 1981, p.2-10.
[14] Nguyen, S.V., Ho, T.C. and Nguyen, Q.T. Herpetofauna of Vietnam. Frankfurt am Main: Andreas S. Brahm, 2009.
[15] Pinratana, A. and J.N. Eliot, Butterfly of Thailand (six volume). 1992.
[16] Monastyrskii, A.L. and Devyatkin, A.L. Butterflies of Vietnam: An Illustrated Checklist. NHBS Environment Bookstore, 2003.
[17] Inayoshi, Y. A. Check List of Butterflies in Indo-China – Chiefly from Thailand, Laos and Vietnam. 2014; Available from: http://yutaka.it-n.jp/papi.html.
[18] Arnett, R.H., Downie Jr N.M. and Jaques H.E.. How to Know the Beetles. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 1980.
[19] Ek-Amnuay, P., Beetles of Thailand, 2nd edn. Siam Insect-Zoo and Museum, 2008.
[20] Bibby, C.J., Burgess, N.D., Hill, D.A. & Mustoe, S.H. Bird Census Techniques, 2nd edn. Academic Press, London, 2000.
McCain, C.M. Elevation gradients in diversity of small mammals. Ecology, Vol.86(2), Ecological Society of America, 2005, p.366-372.
[22] Wen, Z., Wu, Y., Cheng, J., Cai, T. Du, Y. Ge, D., Xia L. and Yang, Q. Abundance of small mammals correlates with their elevational range sizes and elevational distributions in the subtropics. Ecography,41(11), Wiley, 2018, p.1888-1898.
[23] Acharya, B.K., Sander, N. Vijayan L., Chettri, B. Elevational Gradients in Bird Diversity in the Eastern Himalaya: An Evaluation of Distribution Patterns and Their Underlying Mechanisms. PlosOne, Vol. 6 (12), PLOS, 2011, e29097.
[24] Das, I., Jankowski, A., Makmor, M.I.B., Haas, A. Species diversity, elevational distribution and reproductive modes in an amphibian community at the Matang Range, Sarawak (Borneo). Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut. Vol. 104 (2007), p.141-174.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,304,048