ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,552
NGHIÊN CỨU NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY SẠT LỞ ĐẤT CHO VÙNG NÚI THUỘC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM
STUDIES ON THE CAUSES OF LANDSLIDES FOR MOUNTAINOUS REGIONS IN CENTRAL REGION OF VIETNAM
 Author: Vo Nguyen Duc Phuoc, Nguyen Quang Binh, Pham Dinh Hung, Doan Viet Long, Nguyễn Chí Công*
Đăng tại: Vol. 17, No. 12.1, 2019; Trang: 29-33
DOI: http://doi.org/10.31130/JST-UD2019-170E
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Sạt lở đất là một tai biến địa chất phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững kinh tế xã hội. Hiện tượng này là kết quả kết hợp các điều kiện tự nhiên và nhân tạo của nhiều yếu tố tác động như thuộc tính địa hình, công trình cơ sở hạ tầng, địa chất, độ che phủ của đất và lượng mưa. Ước tính trọng số đóng góp của các yếu tố này đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động quản lý thiên tai. Nghiên cứu này tập trung vào ba tỉnh như Huế; Quảng Nam và Quảng Ngãi, nằm ở khu vực miền trung Việt Nam. Thời gian xảy ra của các vết sạt lở được điều tra bằng phân tích thống kê, khảo sát thực địa với sự hỗ trợ của GIS để tìm ra các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiện tượng sạt lở đất xảy ra trong khu vực nghiên cứu. Kết quả đã minh họa rằng sự gia tăng hiện tượng sạt lở đất tương quan với sự phát triển của các hoạt động của con người và yếu tố lượng mưa kéo dài.
Từ khóa: Sạt lở; Duyên hải miền Trung Việt Nam; Trọng lượng; GIS; Yếu tố nguyên nhân
Abstract:
Landslide is a complex geo-hazard which impacts on sustainable social-economic development in the mountain area. This phenomenon is a result of a combination of critical natural and artificial conditions of many impact factors such as topographic attribute, infrastructure constructions, geology, land cover, and rainfall. Estimating the contribution weights of these factors plays a significant role in disaster management activities. This study focuses on three provinces which are Hue, Quang Nam and Quang Ngai which are frequently and severely impacted by landslide in the central region of Vietnam. Historical events are investigated by statistical analysis, field survey with supports from GIS to figure out these significant factors to landslide occurring in the study area. The result has illustrated landslide increases, according to the development of human activities and long duration critical rainfall.
Key words: Landslide; Central Coast of Vietnam; Weights; GIS; Causative factors
Tài liệu tham khảo:
1] Cruden, D.M. and D.J. Varnes, Landslides: investigation and mitigation, Transportation study board special report, 1996(247).
[2] Reichenbach, P., et al., "A review of statistically-based landslide susceptibility models", Earth-Science Reviews, 2018, p. 60-91.
[3] Naidu, S., et al., "Early warning system for shallow landslides using rainfall threshold and slope stability analysis", 9(6), Geoscience Frontiers, 2018, p. 1871-1882.
[4] Khan, H., et al., "Landslide susceptibility assessment using Frequency Ratio, a case study of northern Pakistan", 22(1), The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 2019, p. 11-24.
[5] Chuang, Y.C. and Y.S. Shiu, "Relationship between landslides and mountain development-Integrating geospatial statistics and a new long-term database", Sci Total Environ, 2018, p. 1265-1276.
[6] Hung, P.V. and N.V. Dung, "Risk warning landslide In the mountainous districts of Quang Ngai province", 35(2), Vietnam journal of earth sciences, 2013, p. 107-119.
[7] Hung, P.V., "Review of current status and landslide hazard zonation for the Quang Nam province", 33, Vietnam journal of earth and sciences, 2011.
[8] Linh, N.H.K., et al., "Mapping Risk of Landslide at A Luoi District, Thua Thien Hue Province, Vietnam by GIS-Based Multi-Criteria Evaluation", 15, Asian Journal of Agriculture and Development, 2018.
[9] Tan, M.T. and N. Van Tao, "Studying landslides in Thua Thien-Hue province", 36(2), Vietnam journal of earth sciences, 2014, p. 121-130.
[10] Pradhan, A.M.S., et al., "An ensemble landslide hazard model incorporating rainfall threshold for Mt. Umyeon, South Korea", 78(1), Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2017, p. 131-146.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,669,552