ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,127
HỢP TÁC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN XÔ TRONG NHỮNG NĂM 1954 – 1975
COOPERATION IN THE FIELD OF CULTURE BETWEEN VIETNAM AND SOVIET UNION (1954 – 1975)
 Tác giả: Nguyễn Duy Phương*
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 88-91
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Liên Xô là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1950), đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài Việt - Xô trước đây và Việt – Nga ngày nay. Mối quan hệ tốt đẹp này được biểu hiện sinh động và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó hợp tác trên lĩnh vực văn hóa là hướng hợp tác có nhiều nét đặc sắc, nhưng cũng là mảng nghiên cứu còn nhiều khoảng trống. Vì vậy, bài viết này sẽ tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, thành tựu và hạn chế trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Liên Xô trên lĩnh vực văn hóa, qua đó khẳng định những đóng góp to lớn của Liên Xô trong việc góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến và hội nhập của Việt Nam trong những năm 1954 – 1975.
Từ khóa: Liên Xô; Việt Nam; văn hóa; hợp tác; quan hệ
Abstract:
The Soviet Union was one of the first countries in the world to recognize and establish diplomatic relations with Vietnam (1950), laying the foundations for strong friendship and long-term cooperation between Vietnam and the Soviet Union. and Vietnam - Russia today. This good relationship is manifested vividly and effectively in many areas of social life, in which cooperation in the cultural field is a direction of cooperation with many characteristics, but also a field of research with lots of gaps. Therefore, this article will focus on clarifying the legal basis, achievements and limitations in the cultural cooperation between Vietnam and the Soviet Union in the field of culture, thereby confirming the great contributions of the Union. The Soviet Union contributed to building an advanced and integrated culture of Vietnam in the years 1954 - 1975.
Key words: Soviet Union; Vietnam; culture; cooperation; relation
Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam, Bộ Ngoại giao LBCHXHCN Xô-viết (1983), Việt Nam Liên Xô 30 năm quan hệ (1950-1980), Văn kiện và tài liệu,Nxb Ngoại giao, Hà Nội và Nxb Tiến bộ Matxcơva.
2. Ilyinsky M.M (2000), Tro tàn của bốn cuộc chiến tranh (1939-1979), M.: Veche, tr. 220.
3. Filimonova T.N (2017), Tiểu luận về văn học Việt Nam thế kỷ XX, Sách giáo khoa. M.: Ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới - Tesaurus, tr. 137.
4. Nhiều tác giả(1983), Thắng lợi của tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Liên Xô, Nhà xuất bản sự thật, Hà Nội.
5. Tất Thắng (2001), Sự tiếp nhận kịch Xô viết ở Việt Nam, Vấn học so sánh, KHXH, Hà Nội.
6. Từ Thị Loan (2015), 65 năm trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Nga: vấn đề và triển vọng, Nghiên cứu Việt Nam, Số 5, tr. 424.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,127