ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,831
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VẬT LIỆU PVA HYDROGEL
INVESTIGATING EFFECT OF SYNTHESIS CONDITIONS ON THE FORMATION OF PVA HYDROGEL
 Tác giả: Phan Thế Anh*, Nguyễn Đình Lâm
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 14-18
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong nghiên cứu này vật liệu poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel đã được tổng hợp theo phương pháp lạnh đông-rã đông nhiều lần. Do độ thủy phân thấp của PVA thương mại nó gây khó khăn cho việc hình thành gel bằng phương pháp lạnh đông – rã đông. Để tăng độ thủy phân của PVA, dung dịch PVA được thủy phân trong môi trường NaOH. Các yếu tố như: nhiệt độ, thời gian, nồng độ PVA và loại acid trung hòa được nghiên cứu để quan sát sự ảnh hưởng của chúng đến mức độ thủy phân, kích thước và sự phân bố lỗ xốp. Kết quả là vật liệu PVA hydrogel có sự phân bố lỗ xốp đồng đều với kích thước lỗ xốp dao động trong khoảng 4-20 µm được tạo ra trong điều kiện thủy phân ở 60 oC, thời gian 6 giờ với nồng độ PVA 6 % khối lượng. Vật liệu thu được trong nghiên cứu này thích hợp để làm giá thể sinh học cho hệ thống xử lý nước thải.
Từ khóa: PVA; hydrogel; PVA hydrogel; phương pháp lạnh đông – rã đông
Abstract:
In this study, the poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel material was prepared via the cyclic freezing-thawing process. Yet the low hydrolysis of commercial PVA made it difficult to form the gel through the cyclic freezing-thawing approach. To increase the hydrolysis degree of PVA, the PVA solution was hydrolyzed in the presence of NaOH. Factors including temperature, time, PVA concentration and the neutralizing acid type were investigated to observe their influence on the hydrolysis degree, the size and distribution of spongy pores. As a result, the PVA hydrogel material with its spongy pore size uniformly distributed from 4 to 20 µm was formed under the hydrolysis condition of 60 oC, six-hour time, and PVA concentration of 6 wt.%. The PVA hydrogel material obtained in this study is therefore suitable for making a biocarrier used in wastewater treatment systems.
Key words: PVA; hydrogel; PVA hydrogel; the freezing-thawing method.
Tài liệu tham khảo:
[1] J. M. Rosiak and F. Yoshii, “Hydrogels and their medical applications,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. Mater. At., vol. 151, no. 1, 1999, pp. 56–64.
[2] T. H. Kim, D. B. An, S. H. Oh, M. K. Kang, H. H. Song, and J. H. Lee, “Creating stiffness gradient polyvinyl alcohol hydrogel using a simple gradual freezing–thawing method to investigate stem cell differentiation behaviors,” Biomaterials, vol. 40, 2015, pp. 51–60.
[3] Z. Wenjie, W. Dunqiu, K. Yasunori, Y. Taichi, Z. Li, and F. Kenji, “PVA-gel beads enhance granule formation in a UASB reactor,” Bioresour. Technol., vol. 99, no. 17, 2008, pp. 8400–8405.
[4] Lương Đức Phẩm, Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học. Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.
[5] S. Araki, Y. Shirakura, H. Suzuki, and H. Yamamoto, “Synthesis of spherical porous cross-linked glutaraldehyde/poly(vinyl alcohol) hydrogels,” J. Polym. Eng., vol. 36, no. 9, 2016, pp. 891–898.
[6] O. Carey-De La Torre and R. H. Ewoldt, “First-harmonic nonlinearities can predict unseen third-harmonics in medium-amplitude oscillatory shear (MAOS),” Korea-Aust. Rheol. J., vol. 30, no. 1, 2018, pp. 1–10.
[7] N. A. Peppas, “Turbidimetric studies of aqueous poly(vinyl alcohol) solutions,” Makromol. Chem., vol. 176, no. 11, 1975, pp. 3433–3440.
[8] C. M. Hassan and N. A. Peppas, “Structure and Applications of Poly(vinyl alcohol) Hydrogels Produced by Conventional Crosslinking or by Freezing/Thawing Methods,” in Biopolymers • PVA Hydrogels, Anionic Polymerisation Nanocomposites, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2000, pp. 37–65.
[9] M. Okazaki, T. Hamada, H. Fujii, A. Mizobe, and S. Matsuzawa, “Development of poly(vinyl alcohol) hydrogel for waste water cleaning. I. Study of poly(vinyl alcohol) gel as a carrier for immobilizing microorganisms,” J. Appl. Polym. Sci., vol. 58, no. 12, 1995, pp. 2235–2241.
[10] P. Diep, “Salt-Induced Mesoscopic Aggregation of Polyvinyl Alcohol in Aqueous Solution,” TCU Digital Repository, 2015.
[11] N. A. M. Zain, M. S. Suhaimi, and A. Idris, “Development and modification of PVA–alginate as a suitable immobilization matrix,” Process Biochem., vol. 46, no. 11, 2011, pp. 2122–2129.
[12] J. Wang and M. Satoh, “Novel PVA-based polymers showing an anti-Hofmeister Series property,” Polymer, vol. 50, no. 15, 2009, pp. 3680–3685.
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,831