ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,934
NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG “ZOMBIE HỌC ĐƯỜNG” Ở SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
RESEARCHING ON “ZOMBIE LEANER” SYNDROME OF STUDENTS OF FACULTY OF INTERNATIONAL STUDIES, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES - THE UNIVERSITY OF DANANG
 Tác giả: Nguyễn Võ Huyền Dung*, Trần Thị Nhân Duyên
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 55-60
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Hiện nay, thuật ngữ “zombie” (hay còn gọi là xác sống) đang được sử dụng ngày càng nhiều với những biến thể khác nhau cho những mục đích, ý nghĩa khác nhau trên nhiều lĩnh vực trong đời sống... Một trong những biến thể đó là cụm từ “zombie học đường” để chỉ về một hội chứng đang phổ biến hiện nay ở sinh viên. Bài nghiên cứu trước hết trình bày và miêu tả thực trạng, biểu hiện của hội chứng “zombie học đường” ở sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (Khoa QTH, ĐHNN-ĐHĐN), sau đó phân tích các nguyên nhân và cuối cùng đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm hạn chế hội chứng này, từ đấy gián tiếp nâng cao sự tự nhận thức và ý thức trong vấn đề học tập của sinh viên Khoa QTH, ĐHNN-ĐHĐN.
Từ khóa: xác sống giảng đường; hội chứng “zombie học đường”; sinh viên; Khoa Quốc tế học; Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng
Abstract:
Recently, the term "zombie" (or living corpse) has been used more and more often with different variations for different purposes and meanings in many fields of life. One of those variations is the term "zombie learner" referring to a syndrome that is currently popular among students. This article first presents and describes the status, expressions of "zombie learner" syndrome among students of the Faculty of International Studies, University of Foreign Studies, The University of Danang (FIS, UFLS-UD), then analyzes the causes and finally proposes appropriate solutions to this syndrome, thereby indirectly raising the self-awareness and consiousness about learning issues of students of the FIS, UFLS-UD.
Key words: zombie learner; “zombie learner” syndrome; students;Faculty of International Studies; University of Foreign Language Studies - The University of Danang
Tài liệu tham khảo:
[1] Andrew Whelan, Ruth Walker, Christopher Moore, Zombie in the Academy, Intellect Ltd, 2013.
[2] Barry Sampson, “How To Bring Zombie-Like Learners Back To Life”, https://www.digits.co.uk/blog/2013/october/how-to-bring-zombie-like-learners-back-to-life/ (truy cập ngày 25/04/2019).
[3] Hashil Mohammed Al-Saadi, “From Spoon Feeding to Self-Feeding: Helping Learners Take Control of Their Own Learning”, Arab World English Journal, AWEJ Vol.2 No.3, 8/2011, pp 95-114 https://www.awej.org/index.php/awej-volume-2-no-1-january-2011/13-awej-volume-2-no-3-august-2011/56-hashil-mohammed-al-saadi
[4] Victoria Carrington, Jennifer Rowsell, Esther Priyadharshini, Rebecca Westrup, Generation Z: Zombie, Popular Culture and Educating Youth, Springer, 2016.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,934