ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,865
NGHIÊN CỨU KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG GRDP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
RESEARCH ON GRDP SCENARIES OF DANANG IN 2021-2025 PERIOD
 Tác giả: Huỳnh Huy Hòa, Nguyễn Thị Kiều Liên, Huỳnh Thị Hồng Hạnh*
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 61-66
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Từ thực trạng tăng trưởng kinh tế, xu hướng phát triển, cơ hội và thách thức phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng, nghiên cứu đưa ra ba kịch bản về tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở phân tích kịch bản, các tác giả đề xuất một kịch bản phù hợp nhất, được xây dựng trên cơ sở kết hợp tốc độ tăng trưởng GRDP, tỷ trọng đóng góp của các khu vực kinh tế giai đoạn 2016-2020 với việc đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 43-NQ/TW, đáp ứng nỗ lực và kỳ vọng của người dân thành phố Đà Nẵng. Theo kịch bản này, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 bình quân tăng 9,83%/năm, trong đó dịch vụ tăng 10,38%; công nghiệp - xây dựng và thủy sản - nông - lâm tăng lần lượt là 8,84% và 0,78%
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế; Tổng sản phẩm trên địa bàn; Kịch bản; Đà nẵng; giai đoạn 2021-2025.
Abstract:
Based on current situation of economic growth, development trends, opportunities and challenges of socio-economic development of Da Nang, the study presents three scenarios on GRDP growth of Danang in the period of 2021 -2025. Among these 3 scenarios, the authors propose the most appropriate scenario, built on combining GRDP growth rate, contribution proportion of economic sectors in 2016-2020 with the accelerated implementation of Resolution 43-NQ/TW, meeting the efforts and expectations of Danang people. According to this scenario, the economic growth rate of Da Nang in 2021-2025 period will increase by 9.83% per year on average. Particularly the service will increase by 10.38%; industry - construction and fishery - agriculture - forestry increase by 8.84% and 0.78% respectively.
Key words: Economic growth; GRDP; Scenaries; Danang city; 2021-2025
Tài liệu tham khảo:
[1] UBND thành phố Đà Nẵng, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, 2020
[2] Bộ Chính trị, Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 2019
[3] Phan Công Nghĩa, Giáo trình Thống kê Kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016.
[4] Tổng cục Thống kê, Hệ thống chỉ tiêu thông kê cấp tỉnh, truy cập lần cuối ngày 10 tháng 2 năm 2020 từ trang: https://www.gso.gov.vn/danhmuc/HTCT_tinh.aspx?ma_nhom=T050105
[5] Tổng cục thống kê, Hệ thống chỉ tiêu thông kê cấp tỉnh, truy cập lần cuối ngày 10 tháng 2 năm 2020 từ trang: https://www.gso.gov.vn/danhmuc/HTCT_tinh.aspx?ma_nhom=T050305
[6] Cục Thống kê Đà Nẵng, Niên giám Thống kê thành phố Đà Nẵng; Nhà xuất bản Thống kê, 2015, 2016, 2017, 2018.


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,865