ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,643
QUAN NIỆM CỦA THOMAS S.KUHN VỀ MẪU HÌNH TRONG “CẤU TRÚC CÁC CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC” - GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ
THOMAS SAMUEL KUHN’S PARADIGM IN "THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS" - VALUES AND LIMITATIONS
 Tác giả: Đinh Thị Phượng*
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 92-95
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học, T.Kuhn đã có những cống hiến quan trọng về thuyết mẫu hình. Thứ nhất, bổ sung nghĩa cho thuật ngữ mẫu hình. Thứ hai, chỉ ra hai đặc điểm cơ bản để nhận biết mẫu hình. Đó là, không bị sao lặp và thường bị hạn chế. Thứ ba, khẳng định vai trò của mẫu hình trong việc giúp khoa học chuẩn định hướng tới tri thức sâu rộng và giải các bài toán đố. Thứ tư, mẫu hình có quá trình dịch chuyển: dị thường- khủng hoảng- cách mạng khoa học. Thuyết mẫu hình của ông có giá trị to lớn, tạo ra bước ngoặt phát triển của triết học khoa học; làm thay đổi nhận thức của con người về khoa học; xây dựng chuẩn mực cho khoa học chuẩn định. Tuy nhiên thuyết mẫu hình cũng có hạn chế: giới hạn khả năng sáng tạo và phát triển của cộng đồng khoa học; quan điểm về mẫu hình đã đưa ông gần hơn với quan điểm của chủ nghĩa duy tâm.
Từ khóa: Mẫu hình; Vai trò của mẫu hình; Dịch chuyển mẫu hình; Dị thường; Cách mạng khoa học;
Abstract:
In the Structure of Scientific Revolutions, T.Kuhn has made important contributions to the theory of paradigm. First, adding meaning for paradigm. Second, showing two basic characteristics to identify paradigm: not duplicated and often limited. Third, confirming the role of paradigm in helping normal science to extensive knowledge and solving puzzles. Fourth, the paradigm shift:Fantasy- crisis -Scientific revolution. His theory of paradigm has value in creating the development landmark of the philosophy of science; changing human perception of science; building standards for normal standards.However, paradigm theory also has drawbacks: limiting the creativity and the development of the scientific community; his view of paradigm brings him closer to the idealism.
Key words: Paradigm; Role of the paradigm; Paradigm Shift; Fantastical; Scientific Revolution
Tài liệu tham khảo:
[1].Thomas S.Kuhn (Dịch giả Nguyễn Quang A, 2005), Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học, Tủ sách SOS.
[2].Thomas S.Kuhn (Dịch giả Chu Lan Đình, 2008), Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học, Nxb Tri thức, Hà Nội.
[3]. Nguyễn Thái Hòa (2017), Tư tưởng triết học khoa học của Thomas Samuel Kuhn trong tác phẩm “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học”, Luận văn Thạc sĩ triết học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội.
[4]. Từ điển Wikipedia, Thomas Kuhn,
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas Kuhn
[5]. Từ điển Wikipedia, Mẫu hình
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ABu_h%C3%ACnh
[6]. Từ điển Stanford Encyclopaedia of Philosophy, Thomas Kuhn,
https://plato.stanford.edu/entries/thomas-kuhn/

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,643