ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,917
TẠO HỨNG THÚ CHO SINH VIÊN HỌC TIẾNG NGA BẰNG NHÓM DANH TỪ ĐỊA DANH
MOTIVATING STUDENTS TO LEARN RUSSIAN VIA TOPONYMS
 Tác giả: Trịnh Thị Tĩnh*
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 100-105
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Địa danh là một loại của danh từ riêng, là một phần không thể thiếu trong kho từ vựng của mỗi ngôn ngữ trên thế giới. Do đó, khi bắt đầu nghiên cứu một ngoại ngữ mới, địa danh là lớp từ không thể không đề cập tới. Nó không chỉ có ý nghĩa về mặt ngữ nghĩa từ vựng, còn mang những giá trị văn hóa, lịch sử, đất nước và con người. Bài báo trình bày về địa danh cũng như ảnh hưởng của địa danh đến việc nghiên cứu tiếng Nga cho sinh viên năm nhất theo giáo trình “Mùa nước Nga / Русский сезон”. Bên cạnh đó chúng tôi muốn đề cập tới việc lồng ghép địa danh vào chương trình dạy tiếng Nga cho sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN như một giải pháp tạo cảm hứng cho những người mới bắt đầu học tiếng Nga. Bằng cách này chúng tôi mong muốn ngoài việc cung cấp kiến thức nền cho người học, sẽ hình thành tình yêu của người học với nước đất Nga, từ đó người học sẽ có động lực nghiên cứu tiếng Nga.
Từ khóa: địa danh; danh từ riêng; thành ngữ; tiếng Nga; Mùa nước Nga / русский сезон; phân loại địa danh; cấu tạo địa danh; biến đổi địa danh
Abstract:
Toponyms (place names), which belong to a type of proper nouns, form an integral part of the vocabulary of every language in the world. Therefore, when learning a new foreign language, one cannot help ignoring topomyms, which are not only meaningful in terms of lexical semantics, but also bear cultural and historical values associated with countries and people. This article presents toponyms as well as their impact on the study of the Russian language for first-year students according to the coursebook "Russian Seasons / Русский сезон". Besides, we suggest integrating toponyms into the Russian program taught to first -year Russian majors at the University of Foreign Language Studies – The University of Da Nang as a solution to inspire beginners of the Russian language. In this way we wish to not only provide students with basic knowledge but also foster their love for the country Russia whereby the students will be motivated to learn Russian.
Key words: toponym; proper noun; idiom; Russian language; Russian seasons; classification of toponyms; structure of toponyms; declension of toponyms
Tài liệu tham khảo:
[1] Duyên Duyên – “Du lịch đạt kỷ lục mới, gần 16,3 triệu khách quốc tế đến Việt Nam”. VNECONOMY. 2019.
[2] «Ростуризм и министерство туризма Вьетнама подписали меморандум о сотрудничестве». Интерфакс-Туризм. 2019.
[3] Басик С. Н. Общая топонимика: Учебное пособие для студентов географического факультета. - Мн.: БГУ, 2006.
[4] Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Словарь грамматических вариантов русского языка. 3-е изд., стер. М., 2008.
[5] Жучкевич В.А. Общая топонимика: [учебное пособие] / В.А. Жучкевич. – Минск: Изд. 3-е. Высшая школа, 1980.
[6] Нахабина М. М., Антонова В. Е., Жабоклицкая И. И. и др. Русский сезон. Учебник по русскому языку. Элементарный уровень /— Златоуст Санкт-Петербург, 2015.
[7] Никольский А.А., Кононенко Л.А., Хрусталёв И.Н. Топонимы Рязанской области: учебное пособие. Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2009.
[8] Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. Изд. 2-е, перераб. и доп. / А. В. Суперанская. — М.: Наука, 1978.
[9] Суперанская А. В. Словарь географических названий. М., 2013.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,376,917