ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,337
TÌM HIỂU KIẾN TRÚC THUỘC ĐỊA PHÁP TẠI LÀO
LEARN ABOUT FRENCH COLONIAL ARCHITECTURE IN LAOS
 Tác giả: Lê Minh Sơn*
Đăng tại: Vol. 18, No. 4.1, 2020; Trang: 106-110
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Liên Bang Đông Dương (1887), bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia và Quảng Châu Loan đều nằm dưới sự cai trị thuộc địa của người Pháp. Lào là một quốc gia có 2.340km đường biên giới chung với Việt Nam. Với đường lối chính trị của Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut, tại Lào đã xuất hiện những công trình xây dựng có những nét tương đồng như cách mà người Pháp đã làm tại Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa. Bài viết này sẽ thực hiện một nghiên cứu tổng quan để tìm hiểu những đặc điểm của kiến trúc thuộc địa Pháp tại Lào để từ đó đưa ra được những nhận xét, những đánh giá về kiến trúc và quy hoạch đô thị thời thuộc địa ở Lào, cuối cùng là nhận định về những điểm tương đồng và khác biệt giữa kiến trúc thuộc địa Pháp tại Lào và tại Việt Nam.
Từ khóa: Savannkhet; Lào thời thuộc Pháp; kiến trúc thuộc địa Lào; Kiến trúc Đông Dương; Hernest Hébrard.
Abstract:
Indochina Union (1887), including Vietnam, Laos, Cambodia and Guangzhou were all under French colonial rule. Laos has 2,340km of common border with Vietnam. Under the political line of Indochina Governor-General Albert Sarraut, the buildings in Laos had similarities with Vietnamese architecture in this period. This paper will conduct an overview study to understand the characteristics of French colonial architecture in Laos and make an assessment of architecture and urban planning in Laos during the colonial period. Finally, the article compares the similarities and differences between French colonial architecture in Laos and in Vietnam.
Key words: Savannkhet; Laos during the French colonial period; Laos colonial architecture; Indochina architecture; Hernest Hébrard.
Tài liệu tham khảo:
[1] Gwendolyn Wright, “Indochina: the folly of grandeur”, The politics of design in French colonial urbanism, Chicago, University of Chicago Press, 1991, 161-233.
[2] Lê Minh Sơn, “Tìm hiểu giá trị nghệ thuật của phong cách kiến trúc Đông Dương”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng, Số 3(100), 2016.
[3] Bộ giáo dục và thể thao, “Lịch sử Lào thời thuộc địa Pháp từ năm 1893-1954”, NXB Bộ giáo dục và Thể thao, 2002, tr.63
[4] Báo cáo: “kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong vòng 5 năm lần thứ VII”, Văn phòng kế hoạch và đầu tư Tỉnh Savannakhet, 2015
[5] Lê Minh Sơn, “Kiến trúc Đông Dương”, NXB Xây Dựng, 2013, Tr.20-23
[6] Henri Cuherousset, “Urbanisme et Architecture”, L’Eveil économique de l’Indochine, 01/07/1923
[7] Ciculaire 29 C, du 11/06/1917, du gouverneur général aux chefs d’administratrions locales, Bulletin administratif du Cambode, 1917, p.303
[8] ANOM, GGI 32 303, “Hébrard Ingénieur urbaniste”, ghi chép của Văn phòng chính phủ toàn quyền, Sài Gòn ngày 18/7/1921.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,377,337