ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,520
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁC THUẬT TOÁN BẮT ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI KHI HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI BỊ CHE KHUẤT
EVALUATING THE EFFICIENCY OF MAXIMUM POWER POINT TRACKING ALGORITHMS WHEN THE SOLAR PANELS ARE SHADED
 Tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Việt
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.2, 2020; Trang: 6-10
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Hiện nay, việc nghiên cứu về hệ thống năng lượng mặt trời đang tập trung vào việc nâng cao hiệu suất làm việc, tuổi thọ của tấm pin. Trong quá trình hoạt động, yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc, tuổi thọ đó là hiện tượng che khuất đang là chủ đề được quan tâm nghiên cứu nhiều hiện nay. Hệ thống pin quang điện có thể bị che khuất bởi các đám mây, tòa nhà, cây cối… làm đặc tính P-V xuất hiện nhiều điểm cực đại khiến các thuật toán bắt điểm công suất cực đại thông thường không làm việc hiệu quả, dẫn đến giảm công suất đầu ra của hệ thống này. Bài báo này tập trung vào mô hình hóa đặc tính I-V và P-V của hệ thống pin dưới điều kiện bị che khuất để từ đó phân tích đánh giá ảnh hưởng của nó đến hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại trong hệ thống PV dựa trên mô phỏng Matlab – Simulink@.
Từ khóa: Hệ thống pin quang điện; hiện tượng che khuất; đặc tính I-V; đặc tính P-V; công suất đầu ra
Abstract:
Currently, the research on solar power systems focuses on improving the performance, PV panel life. In the process of operation, one of the factors that have seriously affected the performance of PV panel life is the shading that is a topic of great research interest today. PV arrays get shadowed partially by passing cloud, building, trees.etc which cause P-V characteristics to appear multi peaks, which makes conventional maximum power point tracking algorithms do work not well, resulting in a decrease in the output power of this system. This paper focuses on modeling I-V and P-V characteristics of PV system under shading conditions and analyzes its effect on performance of maximum power point tracking algorithms based on Matlab – Simulink@ simulation.
Key words: photovotaic array; shading effect; I-V characteristic; P-V characteristic; output power
Tài liệu tham khảo:
[1] G. M. Masters, Renewable and efficient electric power systems, vol. 42, no. 06. 2005.
[2] R. Ramaprabha and B. L. Mathur, “A comprehensive review and analysis of solar photovoltaic array configurations under partial shaded conditions,” Int. J. Photoenergy, vol. 2012, 2012.
[3] J. C. Teo, R. H. G. Tan, V. H. Mok, V. K. Ramachandaramurthy, and C. Tan, “Impact of partial shading on the P-V characteristics and the maximum power of a photovoltaic string,” Energies, vol. 11, no. 7, 2018.
[4] A. Djalab, N. Bessous, M. M. Rezaoui, and I. Merzouk, “Study of the Effects of Partial Shading on PV Array,” Proc. - Int. Conf. Commun. Electr. Eng. ICCEE 2018, pp. 1–5, 2019.
[5] A. Chaudhary, S. Gupta, D. Pande, F. Mahfooz, and G. Varshney, “Effect of Partial Shading on Characteristics of PV panel using Simscape,” J. Eng. Res. Appl. www.ijera.com, vol. 5, no. 2, pp. 85–89, 2015.
[6] S. Silvestre, A. Boronat, and A. Chouder, “Study of bypass diodes configuration on PV modules,” Appl. Energy, vol. 86, no. 9, pp. 1632–1640, 2009.
[7] S. Vemuru, P. Singh, and M. Niamat, “Modeling impact of bypass diodes on photovoltaic cell performance under partial shading,” IEEE Int. Conf. Electro Inf. Technol., vol. 1, no. 4, pp. 1–5, 2012.
[8] H. Nguyen, “Simulink Simscape A Study On Impacts Of Partial Shading On Solar Photovoltaic Arrays Using Matlab / Simulink,” no. March, 2017.
[9] M. Q. Duong, V. T. Nguyen, A. T. Tran, G. N. Sava, and T. M. C. Le, “Performance Assessment of Low-pass Filters for Standalone Solar Power System,” EPE 2018 - Proc. 2018 10th Int. Conf. Expo. Electr. Power Eng., pp. 503–507, 2018.
[10] M. Dhimish, V. Holmes, P. Mather, and M. Sibley, “Novel hot spot mitigation technique to enhance photovoltaic solar panels output power performance,” Sol. Energy Mater. Sol. Cells, vol. 179, pp. 72–79, 2018.
[11] P. Grunow, S. Krauter, T. Buseth, S. Wendlandt, and A. Drobisch, “Hot spot risk analysis on silicon cell modules,” Energy Autom., no. September, pp. 6–10, 2010.
[12] M. C. Alonso-García, W. Herrmann, W. Böhmer, and B. Proisy, “Thermal and electrical effects caused by outdoor hot-spot testing in associations of photovoltaic cells,” Prog. Photovoltaics Res. Appl., vol. 11, no. 5, pp. 293–307, 2003.
[13] D. M. Quan; Đ. T. Sen, “Ảnh hưởng của hiện tượng che khuất đến pin mặt trời và giải pháp,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 1859-1531; Số: 03(112); trang: 26-29;Năm: 2017.
[14] Solaredge, “Technical Note Bypass Diode Effects in Shaded Conditions,” 2010.
[15] T. Esram and P. L. Chapman, “Comparison of Photovoltaic Array Maximum Power Point Tracking Techniques,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 22, no. 2, pp. 439–449, Jun. 2007.
[16] D. Sera, T. Kerekes, R. Teodorescu, and F. Blaabjerg, “Improved MPPT Algorithms for Rapidly Changing Environmental Conditions,” in 2006 12th International Power Electronics and Motion Control Conference, 2006, pp. 1614–1619.
[17] B. N. Nguyen, V. K. Pham, V. T. Nguyen, D. H. Hoang, T. B. Thanh Truong, and H. V. Phuong Nguyen, “A New Maximum Power Point Tracking Algorithm for the Photovoltaic Power System,” 2019 Int. Conf. Syst. Sci. Eng., pp. 159–163, 2019.
[18] V. T. Nguyen, D. H. Hoang, H. H. Nguyen, K. H. Le, T. K. Truong, and Q. C. Le, “Analysis of Uncertainties for the Operation and Stability of an Islanded Microgrid,” 2019 Int. Conf. Syst. Sci. Eng., pp. 178–183, 2019.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,520