ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,658
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI CHẤT LẠNH THƯỜNG DÙNG R32, R410A KHI QUÁ LẠNH ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẠNH
ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF REFRIGERANTS R32, R410A FOR SUB-COOLING REFRIGERATION SYSTEM
 Tác giả: Hoàng Thành Đạt
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.2, 2020; Trang: 25-28
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Ngày nay hai môi lạnh được dùng phổ biến nhất hiện nay cho hệ thống điều hòa không khí đó là môi chất R32 và R410A. Ở nội dung này chủ yếu tính toán phân tích đặc điểm tính chất của quá trình quá lạnh đối với hệ thống lạnh trong điều hòa không khí sử dụng các môi chất lạnh thường dùng R32, R410A, tính toán độ quá lạnh đối với hệ thống lạnh, mức độ tiêu tốn công cho hệ thống lạnh và ảnh hưởng của hệ số làm lạnh COP đối với chu trình. Đồng thời đề ra mối quan hệ giữa mức độ quá lạnh hưởng đến các thông số của hệ thống lạnh như năng suất lạnh riêng, công tiêu tốn cho chu trình và hệ số làm lạnh COP. Chủ yếu đưa ra thông số của quá trình quá lạnh, các kết quả tính tính toán và so sánh giữa hai môi chất R32, R410A và quá trình làm việc hiệu quả của hệ thống làm lạnh.
Từ khóa: Quá lạnh; Môi chất lạnh; COP; Hệ thống lạnh
Abstract:
Today, the two most commonly used refrigerants for air conditioning systems are R32 and R410A. This article mainly analyzes the properties of the sub-cooling process for refrigeration systems in air conditioners using refrigerants commonly used R32, R410A as well as calculates the sub-cooling for the refrigeration system, the consumption of refrigeration and the effect of COP cooling on the cycle. At the same time, it is suggested that the relationship between the degree of sub-cooling affects the parameters of the refrigeration system such as individual sub-cooling capacity, cycle power and COP cooling coefficients. The article mainly gives the parameters of the sub-cooling process, the calculation and comparison results between the two media R32, R410A and the efficient working process of the cooling system.
Key words: Sub-cooling; Refrigerant; COP; Refrigeration system
Tài liệu tham khảo:
[1] A Vidal, R Best, R Rivero, J Cervantes, Analysis of a combined power and refrigeration cycle by the exergy method. Energy, 2006, 31): 3401 - 3414.
[2] Afif Akel Hasan, D Yogi Goswami, Sanjay Vijayaraghavan. First and second law analysis of a new power and refrigeration thermodynamic cycle using a solar heat source. Solar Energy, 2002, (73): 385 - 393.
[3] K Cizungu, A Mani, M Groll. Performance comparison of vapour jet refrigeration system with environment friendly working fluids. Applied Thermal Engineer- ing, 2001, (21): 585 - 598.
[4] I Horuz, T M S Callander. Experimental investigation of a vapor absorption refrigeration system. International Journal of Refrigeration, 2004, (27): 10 - 16.
[5] Andy Pearson. Refrigeration with ammonia. Interna - tional Journal of Refrigeration, 2008, (31): 545 -551.
[6] Pega Hrnjak, Andy D Litch. Microchannel heat exchangers for charge minimization in air-cooled ammo- nia condensers and chillers. International Journal of Refrigeration, 2008, (31): 658 - 668.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,658