ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,329
PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VÀ XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ ĐỂ CẢNH BÁO TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ANALYSING DATA AND BUILDING A CHART TO WARN ROAD TRAFFIC ACCIDENT ON THE AREA OF DA NANG CITY
 Tác giả: Ngô Thị Mỵ
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.2, 2020; Trang: 29-33
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Dựa trên số liệu tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ từ năm 2015 - 2018 của Ban An Toàn Giao Thông - Công An Thành Phố Đà Nẵng, bài báo đã phân tích số liệu để làm rõ các chỉ tiêu thống kê TNGT cụ thể là : thời gian, khu vực, giới tính, độ tuổi, loại phương tiện và các nguyên nhân. Bên cạnh đó, tác giả tập trung vào phân loại mức độ nguy hiểm của các điểm TNGT dựa trên các thông tư và nghiên cứu đã có trước đây. Kết quả được dùng để xây dựng biểu đồ phân bố của 13 tuyến đen cùng với 10 điểm đen. Mục đích của nghiên cứu nhằm cảnh báo người dân chú ý khi tham gia giao thông và làm cơ sở để thành phố có những giải pháp cụ thể giảm TNGT trong thời gian đến.
Từ khóa: Tai nạn giao thông (TNGT); An toàn giao thông; Điểm đen; Tuyến đen; Biểu đồ.
Abstract:
Based on the data related to road traffic accidents collected from 2015 to 2018 by the traffic safety department – Da Nang police, the paper has analyzed the data to clarify specific statistical indicators of traffic accidents: time period, areas, gender, age, means of transport and causes. In addition, the author focuses on classifying the danger levels of traffic accidents based on previous circulars and studies. Then, the results of the analysis are used to establish a spatial distribution of thirteen black routes and ten black spots where accidents have occurred frequently. The results of this research can be used to alert the road users in the city and can be a fundamental for the authorities in terms of proposing appropriate measures arming to reduce the number of traffic accidents in the future.
Key words: Traffic accident; Traffic safety; Blackspot; Black route; Chart.
Tài liệu tham khảo:
[1] Ban an toàn Giao thông CA thành phố Đà Nẵng, Bộ số liệu tai nạn giao thông 2015-2018.
[2] Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác, Thông tư Bộ GTVT TT 26/2012.
[3] Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa, Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung, Đề tài cấp ĐHĐN 2016.
[4] Nguyễn Thanh Phong và cộng sự, Nghiên cứu tiêu chí xác định điểm đen và tiêu chí đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do tai nạn giao thông đường bộ Việt Nam, Đề tài trọng điểm cấp Bộ GTVT năm 2006 – 2008, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT chủ trì thực hiện, Hà Nội, 4 - 2009.
[5] Phan Cao Thọ, Ngô Thị Mỵ, Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cảnh báo an toàn giao thông trên đường quốc lộ 1A đoạn Đà Nẵng đi Quảng Nam - Quảng Ngãi, Hội thảo hạ tầng giao thông với phát triển bền vững lần thứ 2, 2016, Trang 169-175.
[6] Quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ; Thông tư số: 58/2009/TT-BCA
[7] Nguyễn Quang Phúc, Tai nạn giao thông và ảnh hưởng của các yếu tố hình học đường đến an toàn giao thông, Trường Đại học GTVT, 2007.


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,329