ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,650
VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG LƯU TRỮ ĐẾN ỔN ĐỊNH TẦN SỐ LƯỚI ĐIỆN SIÊU NHỎ ĐỘC LẬP
THE ROLES OF ENERGY STORAGE SYSTEMS IN STABILIZING FREQUENCY OF THE ISLANDED MICROGRID
 Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Bình Nam, Trương Đình Minh Đức, Đào Hữu Đan, Lê Quốc Cường
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.2, 2020; Trang: 39-44
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Microgrid được xem là giải pháp để tích hợp các nguồn năng lượng phân tán vào lưới điện hiện nay. Tuy nhiên, các nguồn năng lượng tái tạo có công suất đầu ra biến đổi phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và môi trường gây khó khăn trong việc ổn định tần số và điện áp của hệ thống Microgrid độc lập. Do vậy, trong Microgrid cần phải có một nguồn có khả năng điều độ đáp ứng nhánh với các thay đổi của nguồn tái tạo để ổn định hệ thống. Hệ thống lưu trữ là một nguồn đáp ứng yêu cầu đáp ứng nhanh và có khả năng điều độ. Do vậy, bài báo tập trung phân tích, mô hình hóa và đánh giá vai trò của hệ thống lưu trữ trong ổn định tần số Microgrid độc lập. Các kết quả được bằng mô phỏng trên phần mềm Matlab/Simulink.
Từ khóa: Microgrid; hệ thống lưu trữ năng lượng; Pin; Siêu tụ điện; Năng lượng tái tạo.
Abstract:
The microgrid is considered as a solution to integrate renewable energy resources into current power systems. However, the output power from these energy sources varies depending on weather and environment conditions, thereby making it difficult to stabilize the Microgrid’s output power and frequency when it is operated in islanded mode. Therefore, it is necessary for the Microgrid to include a source capable of promptly meeting the changes of renewable sources to stabilize the system. Energy storage systems are charaterized by prompt response and stabilization. This article focuses on analyzing, modeling and evaluating the roles of the energy storage system in stabilizing the frequency of the islanded Microgrid. The research results are demonstrated via simulation results using the Matlab/Simulink software.
Key words: Microgrid; energy storage system; battery; supercapacitor; renewable energy.
Tài liệu tham khảo:
[1] M. Duong, … T. D.-, and undefined 2018, “Effects of FSIG and DFIG Wind Power Plants on Ninh Thuan Power Grid Vietnam,” researchgate.net.
[2] M. Q. Duong, N. T. N. Tran, G. N. Sava, and M. Scripcariu, “The impacts of distributed generation penetration into the power system,” 2017 11th Int. Conf. Electromechanical Power Syst. SIELMEN 2017 - Proc., vol. 2017–Janua, pp. 295–301, 2017.
[3] N. Hatziargyriou et al., “Energy management and control of island power systems with increased penetration from renewable sources,” 2002.
[4] X. Fang, S. Misra, G. Xue, and D. Yang, “Smart Grid — The New and Improved Power Grid: A Survey,” IEEE Commun. Surv. Tutorials, vol. 14, no. 4, pp. 944–980, 2012.
[5] N. Hatziargyriou, “Microgrids, the key to unlock distributed energy resources?,” IEEE power energy Mag., no. june, pp. 2008–2010, 2008.
[6] R. H. Lasseter, “MicroGrids,” in 2002 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings (Cat. No.02CH37309), vol. 1, pp. 305–308.
[7] N. Van Tan, L. H. Lam, D. M. Quan, N. H. Hieu, and L. K. Hung, “A Thorough Overview of Hierarchical Structure of Microgrid Systems,” in 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), 2018, pp. 710–715.
[8] N. Hatziargyriou, Microgrid : architectures and control, Nikos Hatz. Wiley-IEEE Press.
[9] O. Palizban and K. Kauhaniemi, “Microgrid control principles in island mode operation,” in 2013 IEEE Grenoble Conference, 2013, pp. 1–6.
[10] H. Han, X. Hou, J. Yang, J. Wu, M. Su, and J. M. Guerrero, “Review of Power Sharing Control Strategies for Islanding Operation of AC Microgrids,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 7, no. 1, pp. 200–215, Jan. 2016.
[11] D. E. Olivares et al., “Trends in Microgrid Control,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 5, no. 4, pp. 1905–1919, Jul. 2014.
[12] D. Wu, F. Tang, T. Dragicevic, J. C. Vasquez, and J. M. Guerrero, “Autonomous Active Power Control for Islanded AC Microgrids With Photovoltaic Generation and Energy Storage System,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 29, no. 4, pp. 882–892, Dec. 2014.
[13] M. Pedrasa, T. S.-P. of the 2006 Australasian, and undefined 2006, “A survey of techniques used to control microgrid generation and storage during island operation,” researchgate.net.
[14] S. Bahramirad, W. Reder, and A. Khodaei, “Reliability-constrained optimal sizing of energy storage system in a microgrid,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 3, no. 4, pp. 2056–2062, 2012.
[15] P. J. Hall, D. Euan, and J. Bain, “Energy-storage technologies and electricity generation.”
[16] M. S. Mahmoud, S. Azher Hussain, and M. A. Abido, “Modeling and control of microgrid: An overview,” J. Franklin Inst., vol. 351, no. 5, pp. 2822–2859, 2014.
[17] J. Mongkoltanatas, D. Riu, and X. Lepivert, “Energy storage design for primary frequency control for islanding micro grid,” IECON Proc. (Industrial Electron. Conf., no. l, pp. 5643–5649, 2012.
[18] C. L. Moreira and J. A. P. Lopes, “MicroGrids Operation and Control under Emergency Conditions,” 2011.
[19] V. Tan Nguyen, D. Hung Hoang, H. Hieu Nguyen, K. Hung Le, T. Khanh Truong, and Q. Cuong Le, Analysis of Uncertainties for the Operation and Stability of an Islanded Microgrid..
[20] H. Bevrani, M. R. Feizi, and S. Ataee, “Robust Frequency Control in an Islanded Microgrid: H∞ and μ-Synthesis Approaches,” IEEE Trans. Smart Grid, pp. 1–1, 2015.
[21] H. Bevrani, M. R. Feizi, and S. Ataee, “Robust Frequency Control in an Islanded Microgrid: H∞ and μ-Synthesis Approaches,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 7, no. 2, pp. 706–717, 2016.
[22] J. Arkhangelski, P. Roncero-Sánchez, M. Abdou-Tankari, J. Vázquez, and G. Lefebvre, “Control and Restrictions of a Hybrid Renewable Energy System Connected to the Grid: A Battery and Supercapacitor Storage Case,” Energies, vol. 12, no. 14, p. 2776, 2019.
[23] A. S. Samosir and A. H. M. Yatim, “Implementation of Dynamic Evolution Control of Bidirectional DC–DC Converter for Interfacing Ultracapacitor Energy Storage to Fuel-Cell System,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 57, no. 10, pp. 3468–3473, Oct. 2010.
[24] A. M. Gee, F. V. P. Robinson, and R. W. Dunn, “Analysis of battery lifetime extension in a small-scale wind-energy system using supercapacitors,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 28, no. 1, pp. 24–33, 2013.
[25] Z. Shi, F. Auger, E. Schaeffer, P. Guillemet, and L. Loron, “Interconnected Observers for online supercapacitor ageing monitoring,” in IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2013, pp. 6746–6751.
[26] N. Mendis, K. M. Muttaqi, and S. Perera, “Active power management of a super capacitor-battery hybrid energy storage system for standalone operation of DFIG based wind turbines,” Conf. Rec. - IAS Annu. Meet. (IEEE Ind. Appl. Soc., pp. 1–8, 2012.
[27] L. W. Yao, J. A. Aziz, P. Y. Kong, and N. R. N. Idris, “Modeling of lithium-ion battery using MATLAB/simulink,” IECON Proc. (Industrial Electron. Conf., pp. 1729–1734, 2013.
[28] M. Chen and G. A. Rincón-Mora, “Accurate electrical battery model capable of predicting runtime and I-V performance,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 21, no. 2, pp. 504–511, Jun. 2006.
[29] Z. Miao, L. Xu, V. R. Disfani, and L. Fan, “An SOC-based battery management system for microgrids,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 5, no. 2. pp. 966–973, 2014.


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 16,077,650