ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,772,175
VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG LƯU TRỮ VỚI MỨC ĐỘ XÂM NHẬP CAO CỦA NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀO LƯỚI ĐIỆN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
THE ENERGY STORAGE SYSTEM ROLE WITH HIGH LEVEL PENETRATION OF RENEWABLE ENERGY INTO THE VIETNAM POWER SYSTEM UNTIL 2030
 Tác giả: Dương Minh Quân, Đinh Thành Việt, Lê Tuân, Hoàng Dũng, Võ Văn Phương, Mã Phước Khánh
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.2, 2020; Trang: 45-50
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Một hệ thống điện phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng tái tạo không đáng tin cậy do tính không liên tục và sự phụ thuộc vào thời tiết của loại hình năng lượng này. Khi sự xâm nhập của năng lượng tái tạo ngày một tăng cao, các công nghệ hay nguồn năng lượng hỗ trợ cần phải được tích hợp thêm. Nhưng điều này gặp phải nhiều rào cản về chi phí đầu tư và vận hành. Nghiên cứu này xây dựng mô hình hệ thống điện Việt Nam vào năm 2030 với sự xâm nhập của các nguồn năng lượng tái tạo và nguồn lưu trữ dựa trên mã nguồn mở Pypsa. Các chi phí xây dựng và vận hành hệ thống sẽ được tính toán và đưa ra tiêu chí tối ưu kinh kế - kỹ thuật. Kết quả cho thấy việc triển khai năng lượng tái tạo ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào sự biến động về chi phí công nghệ trong tương lai và chính sách hỗ trợ của chính phủ.
Từ khóa: Năng lượng tái tạo; Hệ thống lưu trữ; Tối ưu hóa; Mô hình hóa hệ thống điện
Abstract:
A power system depending entirely on renewable energy is not reliable due to its intermission and dependence on the weather. When the penetration of renewable energy is a high, the energy technology or support needs to be more integrated. But this encounters many barriers to investment costs and operation. This study models Vietnam power system in 2030 with the penetration of renewable energy sources and storage resources based on open source Pypsa. The average costs of system will be calculated by resolved techno-economic optimization model. Results show that the deployment of renewable energy in Vietnam depends on the variation in the cost of technology in the future and support policies of the government.
Key words: Renewable Energy; Storage system; Optimalization; Modeling Power System
Tài liệu tham khảo:
[1] M. Q. Duong, H. H. Nguyen, T. Le, Marco Mussetta, “New Planning for the 500kV Vietnamese Grid with High Penetration of Renewable Energy Sources”, IEEE Milan PowerTech, 2019.
[2] Dinh Thanh Viet, Vo Van Phuong, Minh Quan Duong, Ma Phuoc Khanh, Alexander Kies, Bruno Schyska, “A Cost-Optimal Pathway to Integrate Renewable Energy into the Future Vietnamese Power System”, 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), 2018.
[3] Mathew Aneke and Meihong Wang, “Energy storage technologies and reals life applications – A state of the art review”, Applied Energy, 179:350–377, 2016.
[4] B. Bollobas, S.J. Axler, F.W. Gehring and P.R. Halmos, Modern Graph Theory, Graduate Texts in Mathematics, Springer New York, 1998.
[5] Yang Zhang, Pietro Elia Campana, Anders Lundblad and Jinyue Yan, “Comparative study of hydrogen storage and battery storage in grid connected photovoltaic system: Storage sizing and rule-based operation”, Applied Energy, 201:397–411, 2017
[6] K.A. Kavadias, D. Apostolou and J.K. Kaldellis, “Modelling and optimisation of a hydrogen-based energy storage system in an autonomous electrical network”, Applied Energy, 2017
[7] Madeleine McPherson, Nils Johnson and Manfred Strubegger, “The role of electricity storage and hydrogen technologies in enabling global low-carbon energy transitions”, Applied Energy, 216:649–661, 2018.
[8] M. R. Islam, S. Mekhilef and R. Saidur, “Progress and recent trends of wind energy technology”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 21:456–468, 2013.
[9] Martin A. Green, Keith Emery, Yoshihiro Hishikawa, Wilhelm Warta and Ewan D. Dunlop, “Solar cell efficiency tables (version 48)”, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 24(7):905–913, 2016
[10] Gorm B Andresen, Anders A Søndergaard and Martin Greiner, “Validation of Danish wind time series from a new global renewable energy atlas for energy system analysis”, Energy, 93:1074–1088, 2015.
[11] Marta Victoria and Gorm B Andresen, “Using validated reanalysis data to investigate the impact of the PV system configurations at high penetration levels in European countries”, arXiv preprint arXiv:1807.10044, 2018.
[12] Sarah Becker, Bethany A Frew, Gorm B Andresen, Mark Z Jacobson, Stefan Schramm and Martin Greiner, “Renewable build-up pathways for the US: Generation costs are not system costs”, Energy, 81:437–445, 2015.
[13] Suranjana Saha, Shrinivas Moorthi, Xingren Wu, Jiande Wang, Sudhir Nadiga, Patrick Tripp, David Behringer, Yu-Tai Hou, Hui ya Chuang, Mark Iredell, Michael Ek, Jesse Meng, Rongqian Yang, Malaquias Pena Mendez, Huug van den Dool, Qin Zhang, Wanqiu Wang, Mingyue Chen and Emily Becker, NCEP Climate Forecast System Version 2 (CFSv2) Selected Hourly Time-Series Products, Research Data Archive, 2011.
[14] Iain Staffell and Stefan Pfenninger, “Using bias-corrected
reanalysis to simulate current and future wind power output”, Energy, 114:1224–1239, 2016.
[15] Stefan Pfenninger and Iain Staffell, “Long-term patterns of
European PV output using 30 years of validated hourly
reanalysis and satellite data”, Energy, 114:1251–1265, 2016.
[16] Xiaoli Zhao, Shujie Li, Sufang Zhang, Rui Yang and Suwei Liu, “The effectiveness of China’s wind power policy: An empirical analysis”, Energy Policy, 95:269–279, 2016
[17] Andreas Schröder, Friedrich Kunz, Jan Meiss, Roman Mendelevitch and Christian von Hirschhausen, “Current and prospective costs of electricity generation until 2050”, DIW Data Documentation 68, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin, 2013.
[18] Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 17,772,175