ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,354,062
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN SỐ MÔ PHỎNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CỦA TRẠM BIẾN ÁP
INTEGRAL EQUATION METHOD FOR ELECTROMAGNETIC MODELING OF THE ELECTRICAL SUBSTATION
 Tác giả: Lê Đức Tùng*, Phạm Hồng Hải
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 1-5
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo trình bày phương pháp tích phân số để tính toán, mô phỏng điện từ trường của một cấu trúc có vùng vỏ mỏng và hệ thống dây dẫn. Hệ thống dây dẫn được mô tả bằng hệ phương trình mạch điện, trong khi công thức tích phân phần tử bề mặt dùng để mô phỏng vùng vỏ mỏng. Hệ phương trình tích phân có xét đến tương tác của hệ dây dẫn và vùng vỏ mỏng cũng được trình bày. Phương pháp đề xuất có khả năng tính toán mô phỏng hệ dây dẫn phức tạp và xem xét hiện tượng hiệu ứng bề mặt với độ xâu bề mặt bất kỳ của tấm mỏng Một trạm điện trong thực tế được mô phỏng tính toán bằng các hệ phương trình tích phân mà bài báo đưa ra. Ngoài ra, kết quả so sánh với phương pháp phần tử hữu hạn cũng minh chứng tính chính xác cũng như tiềm năng to lớn của phương pháp tích phân số.
Từ khóa: Tính toán điện từ; dòng điện xoáy; phương pháp tích phân; phương pháp số; hiệu ứng bề mặt
Abstract:
This paper presents an integral method in order to model the structure with thin conductive and magnetic regions and electric circuit system. The electric sytem is descried by the equation circuit, while shell element formulation is used for thin regions. The interaction between thin regions and electric circuit system is presented. The proposed method facilitates modelling conductors with complex shapes and various skin effects across thickness of the shell taken into account. A real power station is modeled by using the integral equation system. In addition, the results compared with the finite element method also prove the accuracy and great potential of this integral method.
Key words: Computational electromagnetic; eddy current; integral method; numerical method; skin effect
Tài liệu tham khảo:
[1] Guérin, C., Meunier, G.: ‘3-D Magnetic Scalar Potential Finite Element Formulation for Conducting Shells Coupled with an External Circuit,’ IEEE Trans. Magn., 48, (2), pp. 323-326, 2012.
[2] Igarashi, H., Kost, A., Honma, T.: ‘A Three-Dimensional Analysis of Magnetic Fields around a Thin Magnetic Conductive Layer Using Vector Potential’, IEEE Trans. Magn., 34, (5), pp. 2539-2542, 1998.
[3] Abakar, A., Meunier, G., Coulomb, J-L., et al.: ‘3D Modeling of Shielding Structures Made by Conductors and Thin Plates,’ IEEE Trans. Magn., 36, (4), pp. 790-794, 2000,
[4] Le-Duc, T., Meunier, G., Chadebec, O., et al.: ‘A New Integral Formulation for Eddy Current Computation in Thin Conductive Shells,’ IEEE Trans. Magn., 48, (2), pp. 427-430, 2012.
[5] Le-Duc, T., Meunier, G., Chadebec, O., et al.: ‘General integral formulation for the 3D thin shell modeling,’ IEEE Trans. Magn., 49, (5), pp. 1989-1992, 2013.
[6] Hoer, C., Love, C.: ‘Exact inductance equations for rectangular conductors with applications to more complicated geometries’, J. Res. Natl. Bur. Stand. C Eng. Instrum., 69C, (2), pp. 127 – 137, 1965.
[7] Ruehli, A.E.: ‘Equivalent circuit models for three dimensional multiconductor systems’, IEEE Trans. Microw. Theory Tech., 22, (3), pp. 216–221, 1974.
[8] Clavel, E., Roudet, J., Foggia, A.: ‘Electrical modeling of transformer connecting bars’, IEEE Trans. Magn., 38, (2), pp. 1378–1382, 2002.
[9] Ishida, K., Itaya, T., Tanaka, A., et al.: ‘Mutual inductance of arbitrary-shaped coils using shape functions,’ IET Science, Measurement & Technology, 13, (8), pp. 1085-1091, 2019
[10] Babic, S. I., Akyel, C.: ‘New analytic-numerical solutions for the mutual inductance of two coaxial circular coils with rectangular cross section in air,’ IEEE Trans. Magn., 42, (6), pp. 1661-1669, 2006.
[11] Meunier, G., Guichon, J-M., Chadebec, O., et al.: ‘Unstructured–PEEC Method for Thin Electromagnetic Media,’ IEEE Trans. Magn., 56, (1), pp. 1-5, 2020.
[12] Lombardi, L., Romano, D., Antonini, G.: ‘Efficient Numerical Computation of Full-Wave Partial Elements Modeling Magnetic Materials in the PEEC Method,’ IEEE Trans. Microw. Theory Tech., 68, (3), pp. 915-925, 2020.
[13] Le-Duc, T., Chadebec, O., Guichon, J-M., et al.: ‘Coupling between partial element equivalent circuit method and an integro-differential approach for solving electromagnetics problems,’ IET Sci. Meas. Technol., 6, (5), pp. 394-397, 2012.
[14] Chadebec, O., Coulomb, J-L., Janet, F.: ‘A review of Magnetostatic Moment Method’, IEEE Trans. Magn., 42, No. 4, pp. 515-520, 2006.
[15] Krähenbühl, L., Muller, D.: ‘Thin Layers in electrical engineering. Example of Shell Models in Analyzing Eddy-Currents by Boundary and Finite Element Methods’, IEEE Trans. Magn., 29, (2), pp. 1450-1455, 1993.
[16] Nguyen, T-S., Le-Duc, T., Tran., T.S, et al.: ‘Adaptive Multipoint Model Order Reduction Scheme for Large-Scale Inductive PEEC Circuits,’ IEEE Trans. Electro. Compa., 59, (4), pp. 1143-1151, 2017.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,354,062