ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,354,226
BÀN VỀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
A CRITICAL DISCUSSION ON APPICATION OF COST – BENEFIT ANAYSIS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 Tác giả: Lê Thị Kim Oanh*
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 6-10
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Phân tích chi phí - lợi ích (CBA) là một trong các công cụ được dùng rộng rãi trong phân tích chính sách và dự án trên thế giới. Nhằm cải thiện chất lượng ra quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước, các yếu tố tác động tới môi trường của các dự án/chính sách được kết hợp vào trong quá trình phân tích chi phí - lợi ích. Phương pháp có vẻ khá đơn giản, nhưng cũng còn một số trở ngại mang tính kỹ thuật khi áp dụng CBA cho các vấn đề môi trường. Bài viết này, trước hết, khái quát nền tảng kinh tế học phúc lợi của CBA để làm rõ cơ sở lý thuyết của phương pháp; và các bước thực hiện CBA được trình bày ngắn gọn từ đó chỉ ra những vấn đề khó khăn khi áp dụng CBA cho môi trường. Mục đích là nhằm giúp cho các nhà làm chính sách có thể sử dụng công cụ CBA tốt nhất trong quá trình ra quyết định lựa chọn các dự án/chính sách đảm bảo hiệu quả, hiệu lực và công bằng cho cộng đồng.
Từ khóa: Quản lý môi trường; kinh tế phúc lợi; chi phí; lợi ích; tác động môi trường
Abstract:
Cost-benefit analysis (CBA) is one among tools widely used for policy and project analysis around the world. In order to enhance quality of decision making by government and its agancies, the environmental impacts of projects/polices have been incorporated in CBA process. The method itself seems to be simple, but there are a number of technical problems existing in applying CBA to environment management issues. This paper firstly reviews the welfare economics foundation of CBA to show the well-established theoretical base of this analysis method; and then briefly describes the common stages in CBA process. From such methodological reviewing, potential problems in applying CBA to environmental issue within economic projects and policies are pointed out and critically argued. Those are aimed to assist policy makers obtaining a better use of CBA tool in their decision making process in order to select the best projects/policies in terms of efficiency, efectiveness and equality to society.
Key words: Environment management; welfare economics, costs; benefit; environmental impacts
Tài liệu tham khảo:
[1] Pear David, “Cost–Benefit analysis and environmental policy”, Oxford Review of Environmetal Policy, Vol.14, pp. 17-25, 1998.
[2] Trần Võ Hùng Sơn và cộng sự (biên dịch), Nhập môn Phân tích Chi phí – Lợi ích, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2003.
[3] Nguyễn Thế Chinh, Giáo trình Kinh tế và Quản lý Môi trường, Nhà xuất bản Thống kê, 2003.
[4] Hanley N., và C. Spash, Cost – Benefit Analysis and the Environment, Aldershot, UK and Brookfield, 1994.
[5] Hicks J. R., “The foundation of welfare economics”, Economic Journal, Vol.49, pp. 696 -712, 1939.
[6] Lumby S., và C. Jones, Investment appraisal and Financial Decisions, London: Thompson Business Press, 1999.
[7] Chicchilnisky G., “The costs and benefits of benefit-cost analysis”, Environment and Development Economics, Vol.2, pp. 202-205, 1997.
[8] Pear D., E. Barbier và Markandya, Sustainable development: Economics and Environments in the Third World, Aldershot, UK and Brookfield, 1990.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,354,226