ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,353,921
CHẾ TẠO VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH MÀNG PHÂN HỦY SINH HỌC TRÊN CƠ SỞ POLY(VINYL ALCOHOL) VÀ CHITOSAN
ELABORATION AND CHARACTERIZATION OF BIODEGRADABLE FILM BASED ON POLY(VINYL ALCOHOL) AND CHITOSAN
 Tác giả: Dương Thế Hy*
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 16-19
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Màng polymer phân hủy sinh học trên cơ sở poly(vinyl alcohol) (PVA) và chitosan (CTS) đã được chế tạo bằng phương pháp đúc từ dung dịch. Glutaraldehyde (GA) được sử dụng làm tác nhân tạo liên kết ngang để tăng cường độ chịu nước và độ bền cơ học của màng. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ trương trong nước của màng giảm gần 50% khi phối hợp CTS. Bên cạnh đó, độ trương của các màng PVA/CTS với hàm lượng CTS trong màng từ 5% đến 15% là xấp xỉ nhau. Độ bền kéo của màng PVA/CTS tăng lên theo hàm lượng của CTS, tuy nhiên, khi hàm lượng CTS trong màng đạt 15% thì độ bền kéo giảm xuống. Kết quả xác định khả năng kháng khuẩn sử dụng vi khuẩn Bacillus Subtilis cho thấy màng xuất hiện khả năng kháng khuẩn khi có mặt CTS. Quan sát màng sau khi chôn trong đất 50 ngày cho thấy sự tương thích sinh học của màng, các dấu hiệu của phân hủy sinh học trong khoảng thời gian chôn lấp này không quan sát thấy bằng mắt thường.
Từ khóa: poly(vinyl alcohol); chitosan; màng; phân hủy sinh học; kháng khuẩn
Abstract:
Poly(vinyl alcohol) (PVA)/chitosan (CTS) biodegradable films have been fabricated by solution casting. Glutaraldehyde (GA) is used as a cross-linking agent to enhance the water resistance and mechanical strength of films. The results of the study show that the water swelling of films containing CTS decreases nearly 50%. In addition, the swelling of PVA/CTS films with CTS content ranging from 5% to 15% is approximately the same. The tensile strength of PVA/CTS films increases with the content of CTS; however, when the CTS content in the films reaches 15%, the tensile strength decreases. Antibacterial test using Bacillus Subtilis bacteria shows that the films containing CTS have antibacterial properties. After 50 days being buried in soil, the films show the biocompatibility, but signs of biodegradation during this burial period are not visible.
Key words: poly(vinyl alcohol); chitosan; film; biodegradable; antibacterial
Tài liệu tham khảo:
A. K. Awasthi, M. Shivashankar, and S. Majumder, “Plastic solid waste utilization technologies: A Review,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 263, article number 022024, 2017.
[2] I. M. Helander, E. L. Nurmiaho-Lassila, R. Ahvenainen, J. Rhoades, and S. Roller, “Chitosan disrupts the barrier properties of the outer membrane of gram-negative bacteria,” Int. J. Food Microbiol., vol. 71, p. 235–244, 2001.
[3] K. Bae, E. J. Jun, S. M. Lee, D. I. Paik, and J. B. Kim, “Effect of water-soluble reduced chitosan on Streptococcus mutans, plaque regrowth and biofilm vitality,” Clin. Oral Investig., vol. 10, article number 102, 2006.
[4] C. Frech, “Green Plastics: An Introduction to the New Science of Biodegradable Plastics (Stevens, E. S.),” J. Chem. Educ., vol. 79, article number 1072, 2002.
[5] Dương Thế Hy, “Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đóng rắn và tính chất của màng poly(vinyl alcohol)”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng, vol. 17, p 5-8, 2019.
[6] H. Srinivasan, V. Kanayairam, and R. Ravichandran, “Chitin and chitosan preparation from shrimp shells Penaeus monodon and its human ovarian cancer cell line, PA-1,” Int. J. Biol. Macromol., vol. 107, p. 662–667, Feb. 2018.
[7] [6] W. Y. Chuang, T. H. Young, C. H. Yao, and W. Y. Chiu, “Properties of the poly(vinyl alcohol)/chitosan blend and its effect on the culture of fibroblast in vitro,” Biomaterials, vol. 20, p. 1479–1487, 1999.
[8] [7] E. A. El-Hefian, M. M. Nasef, and A. H. Yahaya, “Preparation and Characterization of Chitosan/Poly(Vinyl Alcohol) Blended Films: Mechanical, Thermal and Surface Investigations,” Journal of Chemistry, vol. 8, p 91-96, 2011.
[9] K. Nazan Turhan and F. Şahbaz, “Water vapor permeability, tensile properties and solubility of methylcellulose-based edible films,” J. Food Eng., vol. 61, p. 459–466, 2004.
[10] P. Mayachiew, S. Devahastin, B. M. Mackey, and K. Niranjan, “Effects of drying methods and conditions on antimicrobial activity of edible chitosan films enriched with galangal extract,” Food Res. Int., vol. 43, p. 125–132, 2010.
[11] L. A. Hadwiger, D. F. Kendra, B. W. Fristensky, and W. Wagoner, “Chitosan Both Activates Genes in Plants and Inhibits RNA Synthesis in Fungi,” in Chitin in Nature and Technology, R. Muzzarelli, C. Jeuniaux, and G. W. Gooday, Eds. Boston, MA: Springer US, 1986, p. 209–214.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,353,921