ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC THUẬT TOÁN MPPT P&O, INC VÀ FUZZY LOGIC TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
AN EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF P&O, INC AND FUZZY LOGIC MPPT ALGORITHMS IN PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
 Tác giả: Nguyễn Bình Nam, Nguyễn Văn Tấn, Lê Thành Bắc*, Trương Đình Minh Đức
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 20-25
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Các phương pháp dò tìm điểm công suất cực đại (Maximum Power Point Tracking - MPPT) được sử dụng trong các hệ thống pin năng lượng mặt trời (Photovoltaic - PV) để tối đa hóa công suất đầu ra của hệ thống PV khi điều kiện bức xạ mặt trời và nhiệt độ thay đổi. Các phương pháp MPPT có thể được phân thành hai loại: nhóm các phương pháp thông thường, như phương pháp Nhiễu loạn và Quan sát (Perturbation and Observation - P&O), phương pháp Điện dẫn tăng dần (Incremental Conductance - INC) và nhóm phương pháp nâng cao, như phương pháp MPPT dựa trên logic mờ (Fuzzy Logic - FL). Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp MPPT để phân tích, mô phỏng và đánh giá một hệ thống cung cấp điện PV trong các điều kiện môi trường khác nhau. Các kết quả mô phỏng bằng MATLAB/Simulink nhận được, cho thấy hiệu suất tĩnh và động của bộ điều khiển MPPT Fuzzy tốt hơn nhiều so với các phương pháp thông thường.
Từ khóa: Pin quang điện; MPPT; P&O; INC; Fuzzy Logic
Abstract:
Maximum power point tracking (MPPT) techniques are widely used in most photovoltaic (PV) systems to optimize the PV system’s output power which depends on ambient conditions, i.e. solar radiance and PV arrays’ temperature. In general, MPPT techniques can be classified into two categories: conventional algorithms, such as Perturbation and Observation (P&O) algorithm and Incremental Conductance (INC) algorithm, and artificial intelligence algorithms, such as Fuzzy Logic (FL). In this paper, a survey of these algorithms is conducted in order to analyze, compare and evaluate their performances when they are integrated in a PV power system under dynamic changed conditions. The simulation results, obtained by MATLAB/SIMULINK, have pointed out that the dynamic performances of MPPT based FL control are much better than those of P&O and INC algorithms.
Key words: Photovoltaic; MPPT; P&O; INC; Fuzzy Logic
Tài liệu tham khảo:
Tài liệu tham khảo
[1] B. Parida, S. Iniyan, and R. Goic, “A review of solar photovoltaic technologies,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 15, pp. 1625–1636, 2011, doi: 10.1016/j.rser.2010.11.032.
[2] T. Esram and P. L. Chapman, “Comparison of Photovoltaic Array Maximum Power Point Tracking Techniques,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 22, no. 2, pp. 439–449, Jun. 2007, doi: 10.1109/TEC.2006.874230.
[3] V. Salas, E. Olías, A. Barrado, and A. Lazaro, “Review of the maximum power point tracking algorithms for stand-alone photovoltaic systems,” Sol. Energy Mater. Sol. Cells, vol. 90, pp. 1555–1578, 2006, doi: 10.1016/j.solmat.2005.10.023.
[4] N. Femia, G. Petrone, G. Spagnuolo, and M. Vitelli, Power Electronics and Control Techniques for Maximum Energy Harvesting in Photovoltaic Systems. 2012.
[5] D. Hohm and M. Ropp, “Comparative Study of Maximum Power Point Tracking Algorithms,” Prog. Photovoltaics Res. Appl., vol. 11, pp. 47–62, 2003, doi: 10.1002/pip.459.
[6] D. Sera, L. Mathe, T. Kerekes, S. Spataru, and R. Teodorescu, “On the Perturb-and-Observe and Incremental Conductance MPPT Methods for PV Systems,” IEEE J. Photovoltaics, vol. 3, pp. 1070–1078, 2013, doi: 10.1109/Jphotov.2013.2261118.
[7] B. Bendib, F. Krim, H. Belmili, A. Fayçal, and B. Sabri, “An intelligent MPPT approach based on neural-network voltage estimator and fuzzy controller, applied to a stand-alone PV system,” in IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2014, pp. 404–409, doi: 10.1109/ISIE.2014.6864647.
[8] J.-K. Shiau, Y.-C. Wei, and B.-C. Chen, “A Study on the Fuzzy-Logic-Based Solar Power MPPT Algorithms Using Different Fuzzy Input Variables,” Algorithms, vol. 8, pp. 100–127, 2015, doi: 10.3390/a8020100.
[9] B. N. Nguyen, V. T. Nguyen, M. Q. Duong, K. H. Le, H. H. Nguyen, and A. T. Doan, “Propose a MPPT Algorithm Based on Thevenin Equivalent Circuit for Improving Photovoltaic System Operation,” Front. Energy Res., vol. 8, p. 14, 2020, doi: 10.3389/fenrg.2020.00014.
[10] B. N. Nguyen, V. K. Pham, V. T. Nguyen, D. H. Hoang, T. B. Thanh Truong, and H. V. Phuong Nguyen, “A New Maximum Power Point Tracking Algorithm for the Photovoltaic Power System,” in Proceedings of 2019 International Conference on System Science and Engineering, ICSSE 2019, 2019, doi: 10.1109/ICSSE.2019.8823306.




BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912