ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,353,696
MỘT ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG PLM ĐỂ NÂNG CAO SỰ HỢP TÁC VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN CẦN CẤY GHÉP CÁC BỘ PHẬN GIẢ
A PROPOSITION OF APPLYING PLM APPROACH FOR SUPPORTING COLLABORATIONS AND DATA SHARING IN THE TREATMENT PROCESS REQUIRING PROSTHESIS IMPLANTATION
 Tác giả: Ngô Thanh Nghị*, Tào Quang Bảng, Bùi Hệ Thống
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 42-45
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Y tế là một lĩnh vực phức tạp và quan trọng, nó cần phải liên tục được cải tiến và nâng cao chất lượng trong xã hội ngày nay. Nghiên cứu này chỉ ra các vấn đề có liên quan đến sự hợp tác và chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực y tế, tập trung chính vào quá trình điều trị bệnh nhân cần cấy ghép các bộ phận giả (prosthesis). Quá trình này gồm rất nhiều thành phần tham gia, cả trong lĩnh vực y tế (y tá, các bác sĩ chụp X quang, bác sĩ phẫu thuật…) và lĩnh vực kỹ thuật (các kỹ sư thiết kế bộ phận giả, nhà sản xuất…). Bài báo này phân tích và đưa ra một giải pháp dựa trên tiếp cận PLM (Quản lý vòng đời sản phẩm) để giải quyết các vấn đề gặp phải. Các giải pháp sau đó được đưa vào phần mềm PLM Audros để minh họa các chức năng của hệ thống.
Từ khóa: PLM; Chia sẻ dữ liệu; Hợp tác; Quá trình điều trị; Audros.
Abstract:
Medical sector is one of the complex domains that needs continuous improvement and enhancement of its quality in current society. This paper points out the problem in medical field related to collaboration and data sharing, with focus on the patient treatment process requiring prosthesis implantation. This treatment process includes many stakeholders in both medical domain (nurse, radiologist, medical doctor, surgeon…) and engineering domain (design engineer, producer…). The research analyzes and describes a solution based on PLM(Product Lifecycle Management) approach to solve the problems in the treatment process. Then all solutions will be implemented into Audros PLM software to demonstrate the functions of system.
Key words: PLM; Data sharing; Collaboration; Treatment process; Audros.
Tài liệu tham khảo:
[1] A. L. Jardini, M. A. Larosa, R. M. Filho, C. A. D. C. Zavaglia, L. F. Bernardes, C. S. Lambert, et al., "Cranial reconstruction: 3D biomodel and custom-built implant created using additive manufacturing," Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, vol. 42, 2014, pp. 1877-1884.
[2] A. Azari and S. Nikzad, "The evolution of rapid prototyping in dentistry: a review," Rapid Prototyping Journal, vol. 15, 2009, pp. 216-225.
[3] K. Subburaj, C. Nair, S. Rajesh, S. Meshram, and B. Ravi, "Rapid development of auricular prosthesis using CAD and rapid prototyping technologies," International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, vol. 36, 2007, pp. 938-943.
[4] N. Tukuru, S. M. Ahmed, and S. Badami, "Rapid prototype technique in medical field," Research J. Pharm. and Tech, 2008.
[5] R. Bibb, D. Eggbeer, and A. Paterson, "5 - Case Studies," in Medical Modelling (Second Edition), R. Bibb and D. E. Paterson, Eds., ed Oxford: Woodhead Publishing, 2015, pp. 99-472.
[6] D. Kiritsis, A. Bufardi, and P. Xirouchakis, "Research issues on product lifecycle management and information tracking using smart embedded systems," Advanced Engineering Informatics, vol. 17, 2003, pp. 189-202.
[7] R. Sudarsan, S. J. Fenves, R. D. Sriram, and F. Wang, "A product information modeling framework for product lifecycle management," Computer-Aided Design, vol. 37, 2005, pp. 1399-1411.
[8] A. Saaksvuori and A. Immonen, "Product lifecycle management systems," in Product Lifecycle Management, ed Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008, pp. 27-44.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,353,696