ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,354,054
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT CÓ LỢI ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CỒN
ISOLATION AND SCREENING OF EFFECTIVE MICROBIAL STRAINS FOR TREATMENT OF WASTEWATER FROM ETHANOL PLANTS
 Tác giả: Đặng Quang Hải*
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 64-69
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu này nhằm phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật có lợi và ứng dụng để xử lý nước thải nhà máy sản xuất cồn theo phương pháp sinh học hiếu khí. Kết quả đã tuyển chọn được ba chủng vi khuẩn có hoạt tính amylase, cellulase và protease cao. Thực nghiệm quá trình tạo thành bùn hoạt tính từ các chủng đã tuyển chọn với thời gian nhân giống trong các bình tam giác 250 ml khoảng 36 giờ, nhân giống trong các bể lớn hơn để tạo đủ lượng bùn hoạt tính đưa vào xử lý khoảng 48 giờ cho mỗi cấp nhân giống. Kết quả nghiên cứu đã chỉ rằng xử lý nước thải sản xuất cồn có hàm lượng chất hữu cơ cao (COD 2840 - 4123 mg/l) bằng phương pháp hiếu khí với hàm lượng bùn hoạt tính bổ sung 30% đã cho hiệu suất xử lý khá cao đạt 84,46%, trong khi đó trường hợp không bổ sung bùn hoạt tính, hiệu suất xử lý chỉ đạt 63,72%.
Từ khóa: Nước thải từ quá trình sản xuất cồn; Vi sinh vật; Bùn hoạt tính; Chất hữu cơ; Hiệu suất xử lý
Abstract:
This study aims at finding effective microbial strains for wastewater aerobic treatment of ethanol plants.. Through screenings, three bacterial strains with high amylase, cellulase and protease activities have been isolated and selected. The experimental results have identified the appropriate time for culturing of selected bacterial strains to create activated sludge, with propagation time in 250 mL glass triangle flasks in 36 hours, propagation in larger tanks in 48 hours for each level of propagating. The results have also indicated that aerobic biological treatment of wastewater in ethanol plants containing high concentration of organic substances (COD 2840 - 4123 mg/l) with the rate added activated sludge of 30% results in a high efficiency in the elimination of organic matters, reaching 84.46%, while the case of without adding activated sludge, the treatment efficiency is only 63.72%
Key words: Wastewater from ethanol production process; Microorganism; Activated sludge; Organic matter; Treatment efficiency
Tài liệu tham khảo:
[1] Lương Đức Phẩm, Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2003.
[2] Nguyễn Lân Dũng (chủ biên), Phạm Thị Trân Châu, Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật tập 1, tập 2, tập 3, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1978.
[3] Jain N., Nanjundaswamy C., Minocha A.K., Verma C.L., “Isolation, screening and identification of bacterial strains for degradation of predigested distillery wastewater”, Indian Journal of Experimental Biology, 39(5), 2001, 490-492.
[4] APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, American Public Health Association, American Water Works Association, and Water Environment Federation, Washington DC, USA, 2005.
[5] Balku S., “Comparison between alternating aerobic - anoxic and conventional activated sludge systems”, Water Research, 41(10), 2007, 2220-2228.
[6] Chachuat B., Roche N., Latifi M.A., “Optimal aeration control of industrial alternating activated sludge plants”, Biochemical Engineering Journal, 23(3), 2005, 277-289.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,354,054