ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,354,046
SỰ HỘI TỤ CỦA DÃY LẶP BA BƯỚC ĐẾN ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CỦA BA ÁNH XẠ G-KHÔNG GIÃN TIỆM CẬN TRONG KHÔNG GIAN BANACH VỚI ĐỒ THỊ
CONVERGENCE OF A THREE-STEP ITERATION PROCESS TO COMMON FIXED POINTS OF THREE ASYMPTOTICALLY G-NONEXPANSIVE MAPPINGS IN BANACH SPACES WITH GRAPHS
 Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu*, Cao Phạm Cẩm Tú
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 110-116
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một dãy lặp ba bước mới cho ba ánh xạ G-không giãn tiệm cận trong không gian Banach với đồ thị. Tiếp theo đó, chúng tôi chứng minh một số kết quả về sự hội tụ yếu và hội tụ của dãy lặp này đến điểm bất động chung của ba ánh xạ G-không giãn tiệm cận trong không gian Banach lồi đều với đồ thị. Các kết quả này là sự mở rộng của một số kết quả chính trong tài liệu tham khảo [1, 2]. Đồng thời, chúng tôi cũng đưa ra ví dụ để minh họa cho sự hội tụ của dãy được giới thiệu và cũng chứng tỏ rằng dãy lặp được giới thiệu hội tụ đến điểm bất động chung của ba ánh xạ G-không giãn tiệm cận nhanh hơn những dãy lặp được nghiên cứu trong bài báo [1, 2].
Từ khóa: ánh xạ G-không giãn tiệm cận; điểm bất động chung; không gian Banach với đồ thị.
Abstract:
In this paper, we introduce a new three step iteration scheme for three asymptotically G-nonexpansive mappings in uniformly convex Banach spaces with graphs. We also prove some weak convergence and strong convergence results to common fixed points of three asymptotically G-nonexpansive mappings in uniformly convex Banach spaces with graphs. These results are the extensions of some results in existing results in the literature [1, 2]. In addition, we give an example to illustrate the convergence of the introduced iteration process and also show that the convergence of the introduced iteration process to common fixed points of three asymptotically G-nonexpansive mappings is faster than the iteration processes in [1, 2].
Key words: asymptotically G-nonexpansive mapping; common fixed point; Banach spaces with graph..
Tài liệu tham khảo:
[1] M. Wattanataweekul, “Approximating common fixed points for two G-asymptotically nonexpansive mappings with directed grahps”, Thai J. Math., 16(3), 2018, 817-830.
[2] R. Wattanataweekul, “Convergence theorems of the modified SP-iteration for G-asymptotically nonexpansive mappings with directed graphs”, Thai J. Math., 17(3), 2019, 805-820.
[3] J. Jachymski, “The contraction principle for mappings on a metric space with a graph”, Proc. Amer. Math. Soc., 136(4), 2008, 1359-1373.
[4] M. G. Sangago, T. W. Hunde and H. Z. Hailu, “Demiclodeness and fixed points of G-asymptotically nonexpansive mapping in Banach spaces with graph”, Fixed Point Theory, 8(3), 2018, 313-340.
[5] R. Suparatulatorn, W. Cholamjiak, S. Suantai, “A modified S-iteration process for G-nonexpansive mappings in Banach spaces with graphs”, Numer Algor, 77(2), 2018, 479-490.
[6] N. V. Dung and N. T. Hieu, “Convergence of a new three-step iteration process to common fixed points of three G-nonexpansive mappings in Banach spaces with directed graphs”, submitted, 25 pages.
[7] N. Shahzad and R. Al-Dubiban, “Approximating common fixed points of nonexpansive mappings in Banach spaces”, Georgian Math. J., 13(3), 2006, 529-537.
[8] N. V. Dung and N. T. Hieu, “A new hybrid projection algorithm for equilibrium problems and asymptotically quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces”, Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fís. Nat. Ser. A Math. RACSAM, 113(3), 2018, 2017-2035.
[9] K. K. Tan, H. K. Xu, “Approximating fixed points of nonexpansive mapping by the Ishikawa iteration process”, J. Math. Anal. Appl., 178, 1993, 301-308.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,354,046