ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,353,532
TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA BIODIESEL SẢN XUẤT TỪ MỠ CÁ PHẾ THẢI
SYNTHESIS AND EVALUATION OF QUALITY STANDARDS OF WASTE FAT FISH BIODIESEL
 Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân*, Nguyễn Phước Thảo, Nguyễn Đình Thống
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 89-95
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo nghiên cứu tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của biodiesel từ nguồn nguyên liệu mỡ cá thải, thu hồi từ quá trình sản xuất cá phile. Kết quả cho thấy biodiesel tổng hợp từ nguồn nguyên liệu này hoàn toàn thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật của biodiesel B100 theo QCVN. Một số tiêu chuẩn của loại nhiên liệu này, đặc biệt là trị số cetane rất cao cho thấy tiềm năng sử dụng loại nhiên liệu này trong việc phối trộn với diesel truyền thống. Phân tích thành phần FAME cho thấy thành phần chủ yếu của biodiesel này là C16:0 và C18:1, là hai cấu tử không chỉ cải thiện được tính năng cháy mà còn tăng độ ổn định ôxy hóa và điềm chảy của nhiên liệu. Kết quả nghiên cứu cũng tìm ra quy trình tổng hợp biodiesel đơn giản dựa trên phản ứng chuyển ester hóa một giai đoạn với tác nhân là Methanol sử dụng xúc tác kiềm KOH. Hiệu quả thu hồi biodiesel đạt 87% mặc dù trị số acid của nguyên liệu mỡ cá thải tương đối cao, xấp xỉ 4mg KOH/g nguyên liệu.
Từ khóa: mỡ cá phế thải; sản xuất biodiesel; FAME; tiêu chuẩn kỹ thuật biodiesel
Abstract:
This paper presents research on synthesis and specifications evaluation of biodiesel from waste fish fat, recovered from the production processing of catfish. This is an abundant source of raw materials in the southern of Vietnam. The results show that the biodiesel synthesized from this material completely satisfies the technical specifications of biodiesel according to Vietnam standards QCVN1. Some standards of this fuel, especially the very high cetane values, show the potential of using this fuel in mixing with traditional diesel. Analysis of FAME component of this fuel also shows that the main components of biodiesel from waste fish fat are C16:0 and C18:1, which are very good components for diesel fuel, not only it does improve the combustion efficiency, but also the fuel's oxidation stability and pour point are improved. The results have also found a simple biodiesel synthesis process based on a one-stage transesterification reaction with a methanol reaction agent using an alkaline KOH as catalyst. The efficiency of biodiesel recovery is 87% although the acid value is relatively high, 4mgKOH/g oil.
Key words: waste fish fat; biodiesel production; FAME; biodiesel technical specifications
Tài liệu tham khảo:
[1] IPCC, 2018, Global Warming of 1.5oC, Special report in the annual UN Climate Change Conference (COP24), report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15spmfinal.pdf
[2] https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf
[3] ACEA, 2009. Biodiesel Guidelines, European Automobile Manufacturers Association, Brussels, Belgium, March 2009
[4] National Biodiesel Board. Benefits of Biodiesel. National Biodiesel Board, 2009. Biodiesel.org. Oct. 2009. Web. 17 May 2010
[5] USDA-United States Department of Agriculture, 2009, Energy Life-Cycle Assessment of Soybean Biodiesel,
[6] http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/#renewable
[7] Prudour Pvt. Ltd., Biodiesel Market By Type (Vegetable Oil, Animal Fat) By Application (Fuel, Power Generation, Others) and By Region - Global Forecast To 2026, https://marketresearch.biz/report/biodiesel-market/
[8] https://marketresearch.biz/report/biodiesel-market/
[9] Ivana B.Banković-IlićOlivera S.StamenkovićVlada B.Veljković, Biodiesel production from non-edible plant oils, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 16, Issue 6, August 2012, Pages 3621-3647
[10] Gui, M.M., Lee, K.T., Bhatia, S., 2008. Feasibility of edible oil vs. non-edible oil vs. waste edible oil as biodiesel feedstock. Energy 33, 1646–1653
[11] Hawash, S., Kamal, N., Zaher, F., Kenawi, O., Diwani, G.E., 2009. Biodiesel fuel from Jatropha oil via non-catalytic supercritical methanol transesterification. Fuel 88, 579–582
[12] M. Satyanarayana, C. Muraleedharan, Methyl Ester Production from Rubber Seed oil Using Two-Step Pretreatment Process, International Journal of Green Energy, 7: 84–90, 2010, Taylor & Francis
[13] Kansedo, J., Lee, K.T., Bhatia, S., 2009.Cerbera odollam (sea mango) oil as a promising non-edible feedstock for biodiesel production. Fuel 88, 1148–1150
[14] Carlos Daniel Mandolesi de Araújon, Claudia Cristina de Andrade, Erika de Souza e Silva,Francisco Antonio Dupas, Biodiesel production from used cooking oil: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews 27 (2013) 445–452
[15] J.F. Costa, M.F. Almeida, M.C.M. Alvim-Ferraz, J.M. Dias, Biodiesel production using oil from fish canning industry wastes, Energy Conversion and Management 74 (2013) 17–23
[16] Teresa M.Mata AAM, Nidia. S.Caetano,. 2009. Microalgae for biodiesel production and other application: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, pp. 225-300
[17] Nagarajan, R., Jain, A., and Vora, K., "Biodiesel from Microalgae," SAE Technical Paper 2017-26-0077, 2017, https://doi.org/10.4271/2017-26-0077
[18] M.Faried, M.Samer, E.Abdelsalam, R.S.Yousef, Y.A.Attia, A.S.Ali, Biodiesel production from microalgae: Processes, technologies and recent advancements, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 79, November 2017, Pages 893-913
[19] Greenea, Waste-based feedstock and biodiesel market in the EU: how new regulations may influence the market, 7th Annual Platts Geneva Biofuels Conference April 26, 2018, https://www.greenea.com/wp-content/uploads/2018/04/Greenea-Platts-Geneva-2018.pdf
[20] http://vanban.moet.gov.vn
[21] ENERFISH Integrated Renewable Energy Solutions for Seafood Processing Stations, Project number: 219008, 2009 - 2013
[22] J.A. Kinast Gas Technology Institute Des Plaines, Illinois, Production of Biodiesels from Multiple Feedstocks and Properties of Biodiesels and Biodiesel/Diesel Blends, Report of NREL - National Renewable Energy Laboratory, NREL/SR-510-31460, 2013
[23] Zlatica J. Predojevic, Biljana D. Skrbić, Alkali-catalyzed production of biodiesel from waste frying oils, J. Serb. Chem. Soc. 74 (8–9) 993–1007 (2009) JSCS–3894, doi: 10.2298/JSC0909993P
[24] QCVN 1:2015/BKHCN, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học, ban hành theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
[25] Myller S. Carvalho, Marcio A. Mendonca, David M. M. Pinho, Ines S. Resck, Paulo A. Z. Suarez, Chromatographic analyses of fatty acid methyl ester by HPLC-UV and GC-FID, J. Braz. Chem. Soc. vol.23 no.4 São Paulo Apr. 2012 doi.org/10.1590/S0103-50532012000400023
[26] A.C. Ahmia, F. Danane, R. Bessah and I. Boumesbah, Raw material for biodiesel production, Revue des Energies Renouvelables Vol. 17 N°2 (2014) 335 – 343
[27] Azam, M.M., Waris, A. and Nahar, N.M, Prospects and Potential of Fatty Acid Methylesters of Some Non-Traditional Seed Oils for Use as Biodiesel in India. Biomass and Bioenergy, 29, 293-302, 2005.
doi./10.1016/j.biombioe.2005.05.001
[28] J. Van Gerpen, B. Shanks, and R. Pruszko, D. Clements G. Knothe, Biodiesel Analytical Methods, Report NREL/SR-510-36240, 2004, http://www.osti.gov/bridge
[29] Gerhard Knothe, “Designer” Biodiesel: Optimizing Fatty Ester Composition to Improve Fuel Properties, Energy & Fuels 2008, 22, 1358–13641358
[30] H.C. Ong, A.S. Silitonga, H.H. Masjuki, T.M.I. Mahlia, W.T. Chong, M.H. Boosroh, Production and comparative fuel properties of biodiesel from non-edible oils: Jatropha curcas, Sterculia foetida and Ceiba pentandra, Energy Conversion and Management 73 (2013) 245–255
[31] Anildo Cunha Junior, Marina Celant De Prá, Paulo Giovanni de Abreu, Jonas Irineu dos Santos Filho, Martha Mayumi Higarashi, Mauro Sulenta and Arlei Coldebella, Animal Fat Wastes for Biodiesel Production, Embrapa Swine and Poultry, Brazil, www.intechopen.com
[32] M.F.Elkady, AhmedZaatout, OlaBalbaa, Production of Biodiesel from Waste Vegetable Oil via KM Micromixer, Journal of Chemistry Volume 2015, Article ID 630168, doi.org/10.1155/2015/630168
[33] Onyeka Stanislaus Okwundu, Ahmed H. El‑Shazly, Marwa Elkady, Comparative effect of reaction time on biodiesel production from low free fatty acid beef tallow: a definition of product yield, SN Applied Sciences (2019) 1:140 | https://doi.org/10.1007/s42452-018-0145-1

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 18,353,532