ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỄ HỘI VĂN HÓA DÂN GIAN QUẢNG NAM
SOLUTION-ORIENTED PRESERVATION AND PROMOTION OF FOLKLORE FESTIVAL VALUES IN QUANGNAM PROVINCE
 Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 93-99
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Quảng Nam là một tỉnh có nền văn hoá truyền thống rất phong phú và đa dạng. Tại đây, những năm qua vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống đã thu hút sự quan tâm của của các ban ngành và các nhà nghiên cứu nên bước đầu gặt hái được những thành công đáng khích lệ. Tuy nhiên, quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các lễ hội văn hóa dân gian Quảng Nam đang có nguy cơ bị mai một dần bản sắc. Nghiên cứu này nhằm làm rõ các lý luận cơ bản về bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội văn hóa dân gian; về tình hình bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội văn hóa dân gian Quảng Nam và đề xuất các giải pháp có tính định hướng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị lễ hội văn hóa dân gian Quảng Nam.
Từ khóa: Văn hóa; lễ hội dân gian; bảo tồn; phát huy; Quảng Nam
Abstract:
Quangnam is a province rich in diverse traditional culture. In recent years, the issue of preservation and promotion of traditional cultural heritages has attracted the attention of the provincial agencies and researchers so that their study has initially achieved encouraging successes. However, with the development of market economy and international integration, the folklore festivals are in the danger of being attacked and their identity tends to be gradually eroded. Our research is aimed to clarify the basic theory of preservation and promotion of folklore festival values, discuss the conditions about the preservation of Quangnam folklore festival values and then suggest orientation solutions to preserving and promoting these values in Quangnam Province.
Key words: culture; folk Festival; conservation; promote; Quang Nam

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226