ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
DỰ BÁO DÂN SỐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÀNH PHẦN
FORECASTING THE POPULATION OF DANANG CITY BY COHORT – COMPONENT METHOD
 Tác giả: Trần Thị Hoàng Yến*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 150-156
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Tại thành phố Đà Nẵng, một vấn đề quan trọng được đặt ra hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội là phải định hướng đúng đắn để đạt được sự phát triển toàn diện, bền vững với số dân, cơ cấu dân số hợp lý. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố và là một yếu tố cơ bản nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội. Bài báo sử dụng phương pháp thành phần để dự báo dân số thành phố Đà Nẵng vào năm 2014 và năm 2019, đồng thời sử dụng kết quả dự báo để dự đoán số trẻ em ở độ tuổi đến trường, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và số người trong độ tuổi lao động, nhằm làm cơ sở cho các chính sách của thành phố.
Từ khóa: dự báo; cơ cấu dân số; phương pháp thành phần; dân số thành phố Đà Nẵng; trẻ em ở độ tuổi đến trường; phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; số người trong độ tuổi lao động; chính sách.
Abstract:
In Danang city, setting a right direction to achieve a comprehensive and sustainable development along with an appropriate population and population structure is the most important issue in the socio-economic development. The population and family planning is an important part of the city development strategy. It is also a key factor in improving the quality of life for each person, each family and the whole society. This paper used the Cohort – Component method to forecast the population of Danang in 2014 and 2019. At the same time, the results were used to predict the number of school-age children, the number of women in their reproductive years and the number of persons in labor force as a basis for the policies of the city.
Key words: forecast; population structure; Cohort – Component method; population of Danang city; children in shool age; women in their reproductive years; persons in the labor force; policy.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226