ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRẺ Ở ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
POLITICAL AND IDEOLOGICAL EDUCATION FOR STUDENTS AND ITS ROLES FOR THE DEVELOPMENT OF YOUNGER PARTY MEMBERS IN THE UNIVERSITY OF DANANG
 Tác giả: Lâm Bá Hòa*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 19-24
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Giáo dục chính trị tư tưởng được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt của giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và việc phát triển đảng viên trẻ trong sinh viên là trách nhiệm chính trị của các cấp ủy đảng ở các trường đại học cao đẳng trong cả nước nói chung, Đại học Đà Nẵng nói riêng. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề này, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Đại học Đà Nẵng chỉ rõ: “Các tổ chức của Đảng phải thường xuyên làm tốt việc phát triển đảng viên mới, đặc biệt là đảng viên trong sinh viên. Đồng thời phải xem xét và kịp thời đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất không còn đủ tiêu chuẩn”.
Từ khóa: Giáo dục; sinh viên; Đảng viên; ý thức chính trị; chính trị tư tưởng
Abstract:
Political and ideological education is considered to be one of the most important and throughout tasks of the higher education in Vietnam today. The political and ideological education and the development of young party members among students are the responsibilities of the political party committees in all universities and colleges in general, and the University of Danang in particular. With regard to the importance of this issue, in the document of the third Party Congress, The University of Danang's Party states that: “The Party's organizations are often responsible for the development of new Party members, especially among students. However, it is necessary to consider and promptly remove the degenerative members from the Party”.
Key words: Education; students; party members; political consciousness; political ideology

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226