ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRÊN PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG VÀ VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
COMPETITIVENESS ON FINANCIAL ASPECTS OF APPAREL FIRMS IN KEY ECONOMIC ZONES OF CENTRAL VIETNAM AND THE ROLE OF BANKING SYSTEMS
 Tác giả: Võ Thị Quỳnh Nga*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 134-141
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trên nền tảng lý thuyết chung về năng lực cạnh tranh kết hợp với những đặc thù của ngành may, bài báo đề xuất một mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp may trong đó nhấn mạnh năng lực cạnh tranh trên phương diện tài chính. Dựa trên các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh trên phương diện tài chính đã được xây dựng, bài báo tiến hành đánh giá năng lực cạnh tranh trên phương diện tài chính của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong sự so sánh với nhau và so sánh với các DN may tại hai vùng kinh tế trọng điểm miền Nam và miền Bắc. Kết nối các kết quả đánh giá, bài báo phân tích vai trò của hệ thống ngân hàng đối với năng lực cạnh tranh trên phương diện tài chính của các DN may trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Từ khóa: năng lực cạnh tranh; doanh nghiệp may; vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; chỉ tiêu đánh giá; hệ thống ngân hàng
Abstract:
On the basis of the general theory of competitiveness combined with the characteristics of the garment industry, the paper proposes a model to evaluate the competitiveness of garment firms emphasizing competitiveness on financial aspects. Based on the evaluation criteria of competitiveness on the financial aspects established, the paper assesses competitiveness in the financial aspects of garment firms of the Key Economic Zones of Central Vietnam compared with each other and compared with the garment companies in the two Key Economic Zones of the South and of the North. Connecting the evaluation results, the paper analyzes the role of banking systems for competitiveness on the financial aspects of garment firms in the Key Economic Zone of Central Vietnam.
Key words: competitiveness; apparel firms; the Key Economic Zone of Central; evaluation criteria; banking system

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226