ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ THÙ LAO CÔNG BẰNG
STAFF PERCEPTIONS ON FAIR COMPENSATION
 Tác giả: Đoàn Gia Dũng*, Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 112-116
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Thù lao bao gồm tiền bạc, hàng hoá, dịch vụ mà người sử dụng lao động cung cấp cho nhân viên về những đóng góp của họ cho tổ chức. Xét về các tác động đối với người lao động, thì thù lao khó nhìn thấy được các ảnh hưởng về xã hội và tâm lý của thù lao; nếu nhìn từ phía doanh nghiệp thì thù lao tác dộng lên chi phí kinh doanh, khả năng thu hút người giỏi vào làm việc của doanh nghiệp. Mục tiêu của bài báo cung cấp các quan niệm của người nhân viên về sự công bằng trong thù lao và cách thức nhằm tạo nên sự công bằng này một cách hữu hiệu.. Việc thấu hiểu nhận thức này của nhân viên và đưa ra những quyết định chiến lược về thù lao có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức khi muốn đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.
Từ khóa: Hệ thống thù lao; Sự công bằng trong thù lao; Đầu vào (inputs) và đầu ra (outcomes); Lý thuyết công bằng của J. Stacy Adams; Công bằng bên trong; Công bằng bên ngoài và công bằng cá nhân
Abstract:
Compensation includes money, goods and services that employers give employees their contributions to the organization. In terms of the impact on employees, the remuneration is difficult to see the influence of social and psychological compensation. If viewed from the enterprise, the remuneration impact on business costs, the ability to attract good people to work now. The objective of this paper provides the employee's perception of fairness in compensation and how to create fairness effectively. Understanding the perceptions of employees and making strategic decisions about compensation have important implications for organizations that want to achieve and maintain a sustainable competitive advantage.
Key words: Compensation system; fairness in compensation; Input and output; Equitable theory of J. Stacy Adams; Fairness inside; Fairness outside and individuals

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226