ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
VAI TRÒ NGUỒN THÔNG TIN TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN
THE ROLE OF SELF-ASSESSMENT INFORMATION IN LECTURER ASSESSMENT
 Tác giả: Trần Xuân Bách*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 7-12
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Các trường đại học trên thế giới, đặc biệt là những trường theo hệ thống tự chủ, có một truyền thống lâu năm và thực hành đánh giá giảng viên thông qua cả cơ chế chính thức và không chính thức. Đặc trưng nghề nghiệp của giảng viên là có tính độc lập và trách nhiệm cá nhân cao, do đó đặc điểm cơ bản của đánh giá giảng viên là họ vừa là người đánh giá, vừa là người được đánh giá. Nguồn thông tin về bản thân giảng viên qua tự báo cáo kèm theo minh chứng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đánh giá hoạt động của giảng viên. Đó là khẳng định của nhiều nhà nghiên cứu về đánh giá giảng viên các trường đại học trên thế giới. Đây sẽ là những kinh nghiệm tốt cho quá trình xây dựng các tiêu chí và quy trình đánh giá giảng viên ở nước ta.
Từ khóa: giảng viên; đánh giá; tự đánh giá; minh chứng; tiêu chí; quy trình
Abstract:
Universities all over the world, especially the self-governing ones, have a long tradtion of assessing their own lecturers through both formal and informal processes. The profession of lecturing is characterized by independence and high individual accountability, hence one basic characteristic of lecturer assessment is that the lecturers themselves are both assessors and assessees. Information about the lecturers revealed in their self-reports enclosed with proofs is of great significance in the procedure of assessing the lecturers’work. This has been asserted by many experts in lecturer assessing from many universities in the world. This, as a result, will furnish Vietnam with valuable experience for the process of establishing the criteria and procedures for lecturer assessment.
Key words: lecturer; assessment; self-assessment; proof; criteria; procedure

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226