ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CỤM NGÀNH DU LỊCH
BUILDING HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT MODEL IN TOURISM CLUSTER
 Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Văn Long*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 128-133
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Xác định cluster ngành du lịch là quan trọng trong việc xây dựng chương trình phát triển ngành du lịch bền vững. Mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành phải có quyền lợi từ sự liên kết này. Nghiên cứu xây dựng dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực trong cluster ngành du lịch nhằm đề xuất hướng phát triển nguồn nhân lực liên kết các doanh nghiệp trong cụm. Kết quả nghiên cứu tập trung vào mối liên kết giữa các thực thể, các doanh nghiệp trong cụm ngành du lịch. Đề xuất hướng phát triển nguồn nhân lực cluster ngành du lịch nhằm liên kết các chủ thể và doanh nghiệp trong khu vực công, khu vực tư và nhà cung cấp giáo dục/đào tạo; cách thức cân đối cung - cầu nguồn nhân lực trong cluster ngành du lịch; chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch trong mối liên kết ngành. Phát triển du lịch tăng việc làm và giá trị kinh tế, xác định mô hình phát triển nguồn nhân lực theo hướng cluster ngành giúp tăng cường sự liên kết và tạo ra sự phát triển bền vững.
Từ khóa: phát triển nguồn nhân lực; cụm ngành; liên kết; khu vực công; khu vực tư; nhà cung cấp giáo dục/ đào tạo.
Abstract:
The determination of the tourism cluster is an important in building the program of sustainable tourism development. There were links between enterprises so that there were benefits from this type of association. Based on the model of studying human resource development in the tourism industry cluster we propose the development of human resources in the associated enterprises in the cluster. The results of research focus on the links between the entities and businesses in the tourism industry cluster. Human resource development in tourism cluster propose links of the entities and enterprises in public and private sectors and providers of education / training; way of balancing the supply and demand of human resources in the tourism industry cluster; development strategy of human resources in tourism industry linkages. Tourism development increases employment and economic value and determination of human resource development models towards industry cluster, enhances the links and creates sustainable development.
Key words: Human resource development; industry cluster; link; public sector; private sector; provider of education/ training.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226